BIP
Burmistrz - Biuletyn Informacji Publicznej


Burmistrz

Jan Wróblewski

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

 1. reprezentowanie gminy i prowadzenie negocjacji w sprawach jej dotyczących,
 2. prowadzenie bieżących spraw gminy,
 3. nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości,
 4. zapewnienie realizacji zadań Gminy poprzez nadzór, koordynację i skuteczną kontrolę ich wykonywania przez wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy,
 5. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 6. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w ramach kompetencji wynikających z ustaw i upoważnień,
 7. upoważnienie Zastępców Burmistrza oraz innych pracowników Urzędu, a także Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 8. zapewnienie przestrzegania przepisów prawa przez zatrudnionych w Urzędzie pracowników samorządowych,
 9. reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym, administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz innymi organami administracji rządowej,
 10. wydawanie przepisów wewnętrznych (zarządzeń, regulaminów, pism okólnych, i instrukcji) regulujących funkcjonowanie Urzędu,
 11. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu w szczególności dotyczących podziału ich zadań,
 12. zapewnienie przestrzegania ochrony informacji niejawnych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 13. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,
 14. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 15. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady.

Komórki podległe:

Rejestr zmian strony Burmistrz

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kielan Małgorzata 2024-05-09 12:26:31
Aktualizacja publikacji
Kielan Małgorzata 2024-05-09 12:26:33
Wytworzenie publikacji
Kielan Małgorzata 2024-05-09 12:26:31
Zatwierdzenie
Kielan Małgorzata 2024-05-09 12:26:31
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 12925