BIP
Referat Administracyjno - Gospodarczy - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Administracyjno - Gospodarczy

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 372
e-mail:

Kierownik
Henryk Kubik

tel.: (+48) 77 40 49 371, 40 49 372
e-mail:

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Administracyjno - Gospodarczego należy w szczególności:

 1. zarządzanie budynkami oraz gospodarowanie lokalami biurowymi Urzędu, salami obrad,
 2. organizacja spotkań, narad oraz uroczystości lokalnych i państwowych,
 3. gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami i formularzami, zabezpieczenie mienia oraz organizacja ochrony budynków Urzędu,
 4. zaopatrzenie materiałowo - techniczne na cele administracyjne, zakup inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych,
 5. wprowadzanie nowatorskich technik pracy biurowej,
 6. prowadzenie archiwum Urzędu,
 7. obsługa centrali telefonicznej,
 8. obsługa i konserwacja kserokopiarek oraz innych maszyn i urządzeń,
 9. prowadzenie prenumeraty prasy i czasopism fachowych oraz analizowanie potrzeb w tym zakresie,
 10. gospodarka pieczęciami urzędowymi i prowadzenie ich rejestru,
 11. utrzymywanie należytego ładu i porządku w budynkach Urzędu,
 12. współpraca z Referatem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych w zakresie ochrony fizycznej budynków Urzędu,
 13. realizowanie zadania wynikającego z przygotowania systemu kierowania państwa, a szczególnie do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa:
  • opracowanie dokumentacji planistycznej i szkoleniowej Stałego Dyżuru,
  • współudział w opracowaniu kart realizacji zadań obronnych.
 14. planowanie i realizacja remontów, inwestycji związanych z utrzymaniem budynków administracyjnych i ich wyposażeniem,
 15. obsługa będących w posiadaniu Urzędu pojazdów służbowych oraz prowadzenie prawidłowej gospodarki transportowej,
 16. prowadzenie bieżącej analizy kosztów funkcjonowania Urzędu,
 17. podejmowanie działań zmierzających do racjonalnego i oszczędnego gospodarowania powierzonym mieniem i środkami finansowymi przeznaczonymi na funkcjonowanie Urzędu,
 18. wspomaganie organizacyjne wyborów i referendów,
 19. trwałe oznakowywanie numerami inwentarzowymi środków trwałych i wyposażenia Urzędu,
 20. realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw,
 21. prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem wieży widokowej Urzędu Miejskiego zwiedzającym,
 22. nadzór merytoryczny nad wykorzystaniem dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielanych innym jednostkom lub organizacjom na podstawie umowy lub porozumienia,
 23. opieka nad pomnikami, obiektami i miejscami pamięci

Rejestr zmian strony Referat Administracyjno - Gospodarczy

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3152