BIP
Referat Podatkowy - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Podatkowy

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 331, 77 40 49 332, 77 40 49 351, 77 40 49 352,
e-mail: 

Kierownik
Sabina Schnura

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Podatkowego należy w szczególności:

 1. realizacja zadań Burmistrza, jako organu podatkowego, określonych w ustawie Ordynacja podatkowa oraz ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i o podatku leśnym, poprzez wymiar podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, stanowiących dochód Gminy Strzelce Opolskie,
 2. egzekwowanie obowiązku składania przez podatników deklaracji i informacji podatkowych oraz przeprowadzanie w stosunku do nich czynności sprawdzających i kontrolnych,
 3. prowadzenie postępowań dotyczących wymiaru podatkowego oraz przygotowywanie projektów pism, postanowień i decyzji w tych sprawach,
 4. prowadzenie postępowań w sprawach ulg i zwolnień podatkowych oraz przygotowywanie projektów postanowień i decyzji w tym zakresie,
 5. prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości i jej bieżąca aktualizacja,
 6. przeprowadzanie kontroli podatkowych,
 7. wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych na wniosek podatników,
 8. realizacja zadań Burmistrza, jako organu podatkowego, określonych w ustawie o opłacie skarbowej,
 9. realizacja zadań związanych z poborem podatków poprzez prowadzenie urządzeń księgowych i ewidencji niezbędnych do prawidłowej realizacji tego zadania oraz ksiąg rachunkowych, w zakresie w/w podatków,
 10. zakładanie i prowadzenie indywidualnych kont podatników zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw,
 11. księgowanie i zarachowywanie bieżących wpłat podatków i zaległości podatkowych wg obowiązujących przepisów oraz bieżąca weryfikacja sald,
 12. podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w stosunku do dłużników z tytułu w/w podatków, zgodnie z trybem określonym w przepisach dotyczących egzekucji administracyjnej,
 13. podejmowanie działań służących zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych przez podatników, w sytuacjach określonych w przepisach Ordynacji podatkowej,
 14. przeprowadzanie i rozliczanie okresowych inwentaryzacji zaległości podatkowych i nadpłat podatków w zakresie określonym w zarządzeniu Burmistrza,
 15. rozliczanie inkasentów podatków z powierzonych im obowiązków oraz naliczanie wysokości prowizji z tytułu pobranych należności,
 16. przygotowywanie projektów wniosków o dotacje lub rekompensatę utraconych dochodów podatkowych do właściwych organów, w zakresie objętym działalnością referatu,
 17.  realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy publicznej w zakresie w/w podatków i jej monitorowaniem oraz opracowywanie sprawozdań przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej w tym zakresie.

Rejestr zmian strony Referat Podatkowy

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:33:41
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:33:43
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:33:41
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:33:41
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 6276