BIP
Referat Podatkowy - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Podatkowy

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 351
e-mail:

Kierownik
Sabina Schnura

tel.: (+48) 77 40 49 351
e-mail:

Do zakresu działania Referatu Podatkowego należy w szczególności:

 1. realizacja zadań Burmistrza, jako organu podatkowego, określonych w ustawie Ordynacja podatkowa oraz ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i o podatku leśnym, poprzez wymiar podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, stanowiących dochód Gminy Strzelce Opolskie, a w tym m. in.
  • egzekwowanie obowiązku składania przez podatników deklaracji i informacji podatkowych oraz przeprowadzanie w stosunku do nich czynności sprawdzających i kontrolnych,
  • prowadzenie postępowań dotyczących wymiaru podatkowego, oraz przygotowywanie projektów pism, postanowień i decyzji w tych sprawach,
 2. prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości i jej bieżąca aktualizacja,
 3. bieżąca obsługa interesantów w zakresie załatwiania spraw podatkowych,
 4. przeprowadzanie kontroli podatkowych,
 5. wystawianie zaświadczeń w sprawach podatkowych na wniosek podatników,
 6. realizacja zadań Burmistrza, jako organu podatkowego, określonych w ustawie o opłacie skarbowej,
 7. realizacja zadań związanych z poborem podatków poprzez prowadzenie urządzeń księgowych i ewidencji niezbędnych do prawidłowej realizacji tego zadania oraz ksiąg rachunkowych, w zakresie w/w podatków, w tym m. in.:
  • zakładanie i prowadzenie indywidualnych kont podatników zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw,
  • bieżąca ewidencja operacji na kontach, w tym m. in. księgowanie i zarachowywanie bieżących wpłat podatków i zaległości podatkowych wg. obowiązujących przepisów oraz bieżąca weryfikacja sald,
  • przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w sprawach dotyczących udzielania ulg podatkowych oraz przygotowywanie projektów postanowień i decyzji w tym zakresie,
 8. podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w stosunku do dłużników z tytułu w/w podatków, zgodnie z trybem określonym w przepisach dotyczących egzekucji administracyjnej,
 9. podejmowanie działań służących zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych przez podatników, w sytuacjach określonych w przepisach Ordynacji podatkowej,
 10. przeprowadzanie i rozliczanie okresowych inwentaryzacji zaległości podatkowych i nadpłat podatków w zakresie określonym w zarządzeniu Burmistrza,
 11. rozliczanie inkasentów podatków z powierzonych im obowiązków oraz naliczanie prowizji z tytułu pobranych należności,
 12. przygotowywanie baz danych stanowiących podstawę planowania dochodów budżetowych w zakresie w/w podatków,
 13. kontrola realizacji dochodów w odniesieniu do założonego planu,
 14. sporządzanie w wymaganych terminach okresowych sprawozdań z wykonania budżetu gminy w zakresie w/w podatków,
 15. przygotowywanie okresowych analiz dotyczących wykonania budżetu gminy dla Rady Miejskiej i Burmistrza w zakresie dochodów podatkowych,
 16. przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wniosków złożonych przez posłów i senatorów w przedmiocie objętym zakresem zadań referatu,
 17. przygotowywanie, opracowywanie i prezentowanie danych liczbowych i opisowych do projektów uchwał podatkowych,
 18. przygotowywanie projektów aktów prawnych wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej, jej komisji oraz rozpatrywanych przez Burmistrza, w zakresie w/w podatków,
 19. przygotowywanie projektów wniosków o dotacje lub rekompensatę utraconych dochodów podatkowych do właściwych organów, w zakresie objętym działalnością referatu,
 20. przeprowadzanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi w zakresie podatkowych aktów prawa miejscowego dotyczących zadań statutowych w/w organizacji, w przypadkach prawem przewidzianych,
 21. realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy publicznej w zakresie w/w podatków i jej monitorowaniem oraz  opracowywanie sprawozdań przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej w tym zakresie,
 22. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego podprogowego w zakresie zamówień realizowanych przez Referat Podatkowy,
 23. prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej w zakresie spraw załatwianych przez Referat Podatkowy,
 24. sporządzanie wymaganych sprawozdań i informacji przewidzianych w  obowiązujących procedurach kontroli zarządczej,
 25. kompletowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego, zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
 26. realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw,
 27. realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie prowadzonych spraw,
 28. przestrzeganie ochrony danych objętych tajemnicą skarbową zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa
 29. przestrzeganie ochrony informacji niejawnych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 30. tworzenie i aktualizacja kart zadań obronnych.

Rejestr zmian strony Referat Podatkowy

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 11:20:36
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-21 11:20:40
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-21 11:20:36
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-21 11:20:36
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 4125