BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Poniżej znajdują się karty archiwalne do 2016 roku.
Znaleziono kart: 2171.
Tytuł Rok Kategoria Numer
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów w instalacji rębaka stacjonarnego, służącego do odzysku odpadów drewnopochodnych w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52 na działce nr 4866/6 obręb Strzelce Opolskie. 2016 - 60
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty (M6) do magazynowania odpadów (tzw. materiałów eksploatacyjnych) przed odzyskiem oraz boksów magazynowych na istniejącej płycie (M2) do gromadzenia odpadów zebranych „u źródła” wraz z dwoma szczelnymi zbiornikami na odcieki o pojemności 10m3 każdy na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Szymiszów przy ul. Dworcowej 7a, na działce nr 585/13 obręb 0074 Szymiszów. 2016 - 59
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalno – biurową – etap II na działkach o nr nr 4047/12, 4047/14, 4062/28 i 5142/1 obręb Strzelce Opolskie. 2016 - 58
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich na działkach o nr nr: 294/4, 1028/2, 1028/3, 1048 i 1051/1 obręb Strzelce Opolskie. 2016 - 57
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko – Grodzisko w m. Grodzisko ul. Główna na działkach o nr nr 1093 i 963/1. 2016 - 56
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu zbiornika na surowce z grupy SLES o pojemności 50m3 i zbiornika na surowce z grupy BETAIN o pojemności 40m3 w projektowanej hali magazynowej, dobudowanej do istniejącego kompleksu hal produkcyjno – magazynowych oraz zbiornika na surowce z grupy BETAIN o poj. 30m3 w istniejącej hali mieszalni, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej hali magazynowej na terenie zakładu Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a na działkach o nr nr 1133/34 i 1133/36. 2016 - 55
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku Zajazdu Strzeleckiego w Strzelcach Opolskich przy ul. Wyszyńskiego na mieszkania wspierane. 2016 - 54
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu parku leśnego przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich. 2016 - 53
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi łączącej ul. Kościuszki z ul. Piłsudskiego wraz z parkingiem w Strzelcach Opolskich na potrzeby projektu „Budowa centrum parkuj i jedź w mieście Strzelce Opolskie”. 2016 - 52
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii frezowania w istniejącej hali OSB na działkach o nr nr: 5061/40, 5062/29, 819/7, 812/2, 819/8, 5062/28 i 5061/42 obręb Strzelce Opolskie na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 2016 - 51
Liczba odwiedzin: 1121656