BIP
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką - Biuletyn Informacji Publicznej


Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Wymagania i potrzebne dokumenty:

UWAGA!
Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1180) tj. do 31 grudnia 2022 r.
Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w zmienionej ustawie o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.2019.2377), na wniosek przedsiębiorcy złożony przed 31 grudnia 2022 r.
PO TYM TERMINIE LICENCJE TE TRACĄ WAŻNOŚĆ.

  

1. Wniosek o udzielenie/zmianę/wydanie wypisu z licencji (wniosek w załączeniu)

2. Załączniki:

- Wykaz pojazdów (marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, rodzaj tytułu prawnego dysponowania pojazdem).

- Oświadczenie członka/ów organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji.

Oświadczenie dotyczące kierowców

Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i/lub wypisów z licencji lub zmianę licencji.

- Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika) oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pl. Myśliwca 1, Strzelce Opolskie

Referat Spraw Społecznych i Promocji
Pok. 23
tel. 77 404 93 58

Termin załatwienia odpowiedzi:

Niezwłocznie. Sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego do 1 miesiąca.

Opłaty:

Opłata za wydanie nowej licencji na obszar gminy uzależniona jest od okresu, na jaki ma zostać udzielona:

Okres

Opłata za licencje TAXI

Opłata za wypis
z licencji

Razem

Od 2 do 15 lat

200 zł

22 zł

222 zł

Powyżej 15 do 30 lat

250 zł

27,50 zł

277,50 zł

Powyżej 31 do 50 lat

300 zł

33 zł

333 zł

W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się jedną opłatę, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd. 

Za wydanie wypisu z licencji:
- na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji - pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji,
- na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji - pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji, 
- w przypadku zmiany licencji - pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Opłata za zmianę licencji wynosi 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji i wynosi:
- 20 zł - przy ważności licencji od 2 do 15 lat,
- 25 zł - przy ważności licencji powyżej 15 do 30 lat,
- 30 zł - przy ważności licencji powyżej 30 do 50 lat.  

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy:

98 8907 10 89 2002 0090 6878 0001 Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich.

Inne wskazówki, uwagi:

W przypadku zmiany danych zawartych w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści, nie później niż 28 dni od daty ich powstania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek o wydanie licencji na przewóz osób taxi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1058
2020-02-18 09:53 Olewicz Magdalena 200.56KB

Rejestr zmian strony Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 13:29:34
Aktualizacja publikacji
Czempiel Henryk 2023-11-09 10:24:59
Wytworzenie publikacji
Czempiel Henryk 2023-11-09 10:24:54
Zatwierdzenie
Czempiel Henryk 2023-11-09 10:24:54
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3786