Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką - Biuletyn Informacji Publicznej


Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
Wymagania i potrzebne dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie/zmianę licencji (wniosek w załączeniu)

2. Załączniki:

 • zaświadczenie z rejestru skazanych lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu , obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1pkt 4 ustawy o transporcie drogowym,
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej ( w przypadku gdy kierowca nie jest właścicielem tego pojazdu
 •  dokument stwierdzający prawo do dysponowania nim),
 • kserokopia prawa jazdy,
 • kserokopia świadectwa legalizacji taksometru,
 • kserokopia orzeczeń: lekarskiego i psychologicznego,
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego z wpisem na taxi
Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
pl. Myśliwca 1
pokój nr 16

Termin załatwienia odpowiedzi:

Niezwłocznie. Sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego do 1 miesiąca.

Opłaty:

Za wydanie nowej licencji na okres:
- od 2 do 15 lat - 200 zł
- od 15 do 30 lat - 250 zł
- powyżej 30 lat - 300 zł

Opłata za zmianę licencji wynosi 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji i wynosi:
- 20 zł - przy ważności licencji od 2 do 15 lat,
- 25 zł - przy ważności licencji powyżej 15 do 30 lat,
- 30 zł - przy ważności licencji powyżej 30 do 50 lat.  

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy 98 8907 10 89 2002 0090 6878 0001 Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich.

Inne wskazówki, uwagi:

W przypadku zmiany danych zawartych w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści, nie później niż 28 dni od daty ich powstania.

Podstawa prawna:

Ustawa z 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U z 2013r poz. 1414 z późn. zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013r. poz. 713)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 916)

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Wniosek o wydanie licencji na przewóz osób taxi Wniosek o wydanie licencji na przewóz osób taxi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
2017-10-12 15:18
Olewicz Magdalena
39.5KB

Redakcja strony - Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
 • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 13:29:34
 • Aktualizacja publikacji:Olewicz Magdalena2017-10-12 15:18:56
 • Wytworzenie publikacji:Olewicz Magdalena2017-10-12 15:18:53
 • Zatwierdzenie informacji:Olewicz Magdalena2017-10-12 15:18:53
Liczba odwiedzin: 1846