BIP
Biuro Architekta Miejskiego - Biuletyn Informacji Publicznej


Biuro Architekta Miejskiego

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 347
e-mail: 

Architekt Miejski
Magdalena Wolańska

Zakres działań:

Do zakresu działania Biura Architekta Miejskiego należy w szczególności:

 1. opracowanie i aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. tworzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów danych przestrzennych,
 3. obsługa techniczna Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
 4. analiza złożonych wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium oraz wyznaczenie obszarów, dla których konieczne jest opracowanie planów miejscowych ze względu na istniejące uwarunkowania,
 5. udostępnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonywanie wypisów i wyrysów oraz przygotowywanie opinii wynikających z ustaleń planów i studium,
 6. przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzji o wstrzymaniu użytkowania terenu i decyzji o przywróceniu poprzedniego sposobu użytkowania,
 7. przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 8. dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
 9. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich oraz opracowań planistycznych regionalnych,
 10. analiza obszarów gminy, na których przewiduje się zadania dla realizacji lokalnych celów publicznych w celu zapewnienia ich zgodności z planem miejscowym,
 11. opiniowanie lokalizacji obiektów tymczasowych,
 12. opiniowanie zbycia nieruchomości gminnych,
 13. realizacja zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie opiniowania wstępnych projektów podziałów nieruchomości, co do ich zgodności z ustaleniami planu miejscowego, warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przepisami odrębnymi,
 14. opiniowanie zgodności planu ruchu zakładu górniczego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium,
 15. realizacja zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie zadań związanych z ustalaniem jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości lub z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą,
 16. przygotowywanie opinii niezbędnych do wydawania decyzji środowiskowych,
 17. nadzór w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych i funkcjonalnych miasta i gminy,
 18. opiniowanie projektów tablic i szyldów reklamowych,
 19. prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzanie lub zmianę,
 20. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym, decyzji o warunkach zabudowy, kopii zgłoszeń i pozwoleń na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz kopii pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych,
 21. wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 22. prowadzenie i udostępnianie gminnej ewidencji zabytków,
 23. opracowanie i aktualizowanie „Gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”,
 24. opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz sporządzanie sprawozdań z jego realizacji,
 25. nadzór nad opracowaniem w postaci cyfrowej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i nad zaimportowaniem ich do bazy danych Systemu Informacji Przestrzennej (SIP),
 26. współpraca przy opracowywaniu gminnego programu rewitalizacji.

Rejestr zmian strony Biuro Architekta Miejskiego

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:36:30
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:36:33
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:36:30
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:36:30
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 6052