BIP
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

ul. Marka Prawego 21, Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 54 65 351, 77 54 65 353, 77 54 65 354
e-mail: 

Kierownik
Jacek Kusidło

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 1. realizacja zadań z zakresu działalności samorządów wiejskich i gospodarki rolnej,
 2. nadzór merytoryczny nad gospodarką finansową sołectw w ramach budżetu Gminy, na podstawie zatwierdzonych planów wydatków przez samorządy wiejskie,
 3. przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz udział w zebraniach, organizacja narad z udziałem sołtysów, przeprowadzanie konsultacji w zakresie aktów prawa miejscowego dotyczących zadań statutowych sołectw,
 4. nadzór nad realizacją programów związanych z odnową wsi, współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami obejmującymi swym działaniem obszary wiejskie,
 5. koordynacja zadań związanych z zimowym utrzymaniem ulic w sołectwach, 
 6. realizacja zadań związanych z utrzymaniem dróg dojazdowych do pól,
 7. nadzór nad gospodarką w lasach gminnych,
 8. realizacja zadań gminy w zakresie prawa łowieckiego, w tym opiniowanie planów łowieckich i współpraca z kołami łowieckimi,
 9. realizacja zadań gminy związanych z ochroną zwierząt, w tym współpraca z Inspekcją Weterynaryjną i organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody oraz opracowanie i realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt;
 10. wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras agresywnych,
 11. podejmowanie działań określonych przepisami szczególnymi w sytuacjach wystąpienia wścieklizny i innych chorób zakaźnych zwierząt,
 12. obsługa komisji wojewody z terenu gminy Strzelce Opolskie ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych,
 13. współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie nadzoru, konserwacji i eksploatacji cieków wodnych, a także realizacja zadań związanych z utrzymaniem rowów gminnych oraz koordynacja działań melioracyjnych,
 14. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy prawo wodne dotyczących zmniejszenia naturalnej retencji, Krajowego Planu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zmian w aglomeracji,
 15. egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących roślin objętych zakazem uprawy
 16. udział w realizacji obowiązków gminy w zakresie rekultywacji terenu, w związku z ochroną gruntów rolnych i leśnych,
 17. współdziałanie w organizowaniu akcji ostrzegawczych i ratowniczych, w sytuacjach wystąpienia powodzi i innych klęsk żywiołowych,
 18. poświadczanie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i stażu pracy w gospodarstwie rolnym,
 19. realizacja zadań gminy w zakresie kontroli obowiązkowych ubezpieczeń rolników,
 20. udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu spisów rolnych,
 21. opracowywanie danych statystycznych i prognoz z zakresu gospodarki rolnej i ochrony środowiska,
 22. współudział w koordynacji prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy,
 23. koordynowanie prac nad gminnymi programami proekologicznymi w tym m.in. Gminnym Programem Ochrony Środowiska oraz udział w pracach nad ponadregionalnymi programami środowiskowymi,
 24. nadzór nad ochroną przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów oraz nadzór nad gminną gospodarką zadrzewieniową oraz zielenią przydrożną,
 25. nadzór i współpraca z przedsiębiorstwami komunalnymi w zakresie wywozu i utylizacji odpadów płynnych, ewidencjonowanie i kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz egzekwowanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej,
 26. realizacja zadań wynikających z przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w tym informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia,
 27. opiniowanie inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska lub mogących pogorszyć jego stan oraz wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
 28. gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska,
 29. nadzór merytoryczny nad wykorzystaniem dotacji poprawiających stan środowiska udzielanych z budżetu Gminy i pozyskanych środków zewnętrznych dla innych podmiotów,
 30. prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska,
 31. przygotowywanie i realizacja zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji,
 32. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 33. prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków,
 34. nadzór nad zawieraniem i realizacją umów dzierżaw związanych z sieciami wodnokanalizacyjnymi, opłatami za usługi wodne oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych,
 35. prowadzenie operatu nazewnictwa ulic oraz numeracji porządkowej budynków.

Rejestr zmian strony Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 13:02:38
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 13:02:40
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 13:02:38
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 13:02:38
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 6447