Referat Rolnictwa - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Rolnictwa

ul. Zamkowa 2, Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 354
e-mail:

Kierownik
Jacek Kusidło

tel.: (+48) 77 40 49 354
e-mail:

Zakres działań:

 1. realizacja zadań z zakresu działalności samorządów wiejskich i gospodarki rolnej,
 2. podejmowanie działań określonych przepisami szczególnymi w sytuacjach wystąpienia wścieklizny i innych chorób zakaźnych zwierząt,
 3. współpraca z Referatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w zakresie zbiórki i utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,
 4. współdziałanie w zakresie wyceny zwierząt skierowanych do uboju lub padłych wskutek wystąpienia choroby zakaźnej,
 5. współpraca z Inspekcją Weterynaryjną i innymi organizacjami zajmującymi się ochrona zwierząt,
 6. planowanie i realizowanie zadań dotyczących organizacji działań zapewniających ochronę płodów rolnych, zwierząt gospodarskich, produktów żywnościowych i pasz,
 7. prowadzenie zadań z zakresu ochrony roślin,
 8. egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących roślin objętych zakazem uprawy,
 9. współudział w prowadzeniu spraw związanych z rekultywacją terenu w świetle ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 10. współudział w opracowywanie planów rekultywacji terenów rolnych,
 11. rejestracja i wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras agresywnych,
 12. nadzór nad eksploatacją skomunalizowanych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
 13. współpraca z Polskim Związkiem Wędkarskim w zakresie piętrzenia i poboru wody do stawów hodowlanych,
 14. współpraca z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
 15. współdziałanie w organizowaniu akcji ostrzegawczych i ratowniczych w sytuacjach wystąpienia powodzi i innych klęsk żywiołowych,
 16. współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się wspieraniem i finansowaniem rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - realizacja programów pomocowych,
 17. przyznawanie odszkodowań za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią,
 18. udział w mediacjach w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu, a dzierżawcą, względnie zarządcą obwodu łowieckiego, dotyczącego wysokości wynagrodzenia za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną,
 19. współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim obszarów gminy, w szczególności opiniowanie rocznych planów gospodarki łowieckiej,
 20. współpraca z organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną przyrody,
 21. organizacja cyklicznych narad roboczych z udziałem sołtysów, przewodniczących rad sołeckich,
 22. przekazywanie do sołectw uchwał Rady Miejskiej oraz postanowień i zarządzeń Burmistrza,
 23. nadzór merytoryczny nad gospodarką finansową sołectw w ramach budżetu Gminy, na podstawie zatwierdzonych planów wydatków przez samorządy wiejskie,
 24. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich,
 25. kompletowanie dokumentacji z działalności samorządów sołeckich,
 26. udział w zebraniach wiejskich,
 27. nadzór nad gospodarką w lasach komunalnych,
 28. realizacja zadań związanych z utrzymaniem dróg dojazdowych do pól,
 29. wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego i stażu pracy w gospodarstwie rolnym, potwierdzanie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i posiadanych kwalifikacjach rolniczych,
 30. udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu spisów rolnych,
 31. opracowywanie danych statystycznych i prognoz z zakresu gospodarki rolnej,
 32. nadzór i realizacja programów związanych z odnową wsi, współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami obejmującymi swym działaniem obszary wiejskie,
 33. przygotowywanie wniosków i projektów dotyczących pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań z zakresu rolnictwa, leśnictwa oraz działalności sołectw,
 34. realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw,
 35. realizacja i koordynacja zadań związanych z zimowym utrzymaniem ulic i dróg w sołectwach,
 36. przygotowanie i prowadzenie konkursów dotyczących rolnictwa i terenów wiejskich organizowanych przez Gminę i inne instytucje samorządowe i stowarzyszenia,
 37. nadzór merytoryczny nad wykorzystaniem dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielanych innym jednostkom lub organizacjom na podstawie umowy lub porozumienia,
 38. przeprowadzanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktów prawa miejscowego dotyczących zadań statutowych ww. organizacji,
 39. współudział w tworzeniu i aktualizacja kart realizacji zadań obronnych,
 40. współudział w tworzeniu bazy danych na potrzeby HNS i zarządzania kryzysowego.

Redakcja strony - Referat Rolnictwa rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
 • Pierwsza publikacja:Kiszczyk Michał2018-02-02 12:36:16
 • Aktualizacja publikacji:Kiszczyk Michał2018-02-02 12:36:19
 • Wytworzenie publikacji:Kiszczyk Michał2018-02-02 12:36:16
 • Zatwierdzenie informacji:Kiszczyk Michał2018-02-02 12:36:16
Liczba odwiedzin: 2298