BIP
Referat Spraw Społecznych i Promocji - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Spraw Społecznych i Promocji

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

tel.: (+48) 77 40 49 357
e-mail:   

Kierownik
Henryk Czempiel

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Spraw Społecznych i Promocji należy w szczególności:

 1. koordynacja spraw z zakresu polityki społecznej gminy,
 2. organizacja procesu budżetu obywatelskiego,
 3. opracowywanie projektów lokalnych aktów prawnych dotyczących zasad udzielania dotacji z budżetu gminy,
 4. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji z budżetu Gminy dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielanych innym jednostkom lub organizacjom na podstawie umowy lub porozumienia,
 5. prowadzenie spraw związanych z finasowaniem i dofinasowaniem z budżetu gminy zadań realizowanych przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych,
 6. koordynacja udzielania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych jednostek oświaty,
 7. koordynowanie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, 
 8. realizacja zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym,
 9. prowadzenie spraw związanych z obsługą monitoringu miejskiego,
 10. realizacja zadań Gminy wynikających z ustaw: ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 11. monitorowanie zmian sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy,
 12. koordynacja realizacji zadań związanych z uczestnictwem Gminy w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych,
 13. pozyskiwanie i obsługa inwestorów,
 14. wspieranie przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarczego gminy,
 15. prowadzenie działań promocyjnych w obszarach: turystyki i rekreacji, gospodarki, historii lokalnej, wizerunku Gminy,
 16. obsługa spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych,
 17. obsługa spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej,
 18. organizacja publicznego transportu zbiorowego w Gminie,
 19. prowadzenie procedur związanych z regularnym i specjalnym przewozem osób oraz transportem drogowym taksówką,
 20. prowadzenie działalności informacyjnej i komunikacji społecznej, w tym prowadzenie strony internetowej Gminy,
 21. prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

 

Rejestr zmian strony Referat Spraw Społecznych i Promocji

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2023-07-03 12:21:50
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2023-07-03 12:21:55
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2023-07-03 12:21:50
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2023-07-03 12:21:50
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1713