BIP
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych

Opolska , Strzelce Opolskie

tel.: (+48) 77 461 29 23
e-mail:

Kierownik
Jan Bogusz

tel.: (+48) 77 461 29 23
e-mail: 

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych należy w szczególności:

 1. planowanie zamierzeń w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
 2. opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej oraz Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
 3. organizacja akcji ratunkowych na terenie gminy,
 4. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań w tym zakresie,
 5. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem ćwiczeń i szkoleniem formacji OC oraz ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
 6. przygotowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania,
 7. planowanie i koordynacja zadań związanych z ewakuacją oraz przejęciem i rozśrodkowaniem ludności,
 8. utrzymywanie w stałej gotowości do działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 9. współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i spółką Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja w zakresie zabezpieczenia wody dla celów p.poż,
 10. planowanie potrzeb i zaopatrywanie formacji OC w sprzęt wojskowy i specjalistyczny oraz załóg zakładów pracy i pozostałej ludności w środki indywidualnej ochrony przed skażeniami,
 11. koordynacja przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków OC w akcjach zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych,
 12. współdziałanie ze spółką Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja w zakresie nadzoru nad ochroną ujęć wodnych oraz koordynacją zadań wynikających z „Planu zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych”,
 13. sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem należytego funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych na potrzeby OC,
 14. współudział w organizacji ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich, produktów żywnościowych i pasz,
 15. współudział w planowaniu zabezpieczenia potrzeb medyczno - sanitarnych Gminy,
 16. egzekwowanie zasad przechowywania, eksploatacji i konserwacji sprzętu wojskowego i specjalistycznego OC,
 17. realizowanie i koordynowanie zadań związanych z przygotowaniem Urzędu do realizacji zadań obronnych, a w szczególności:
  • współudział w opracowaniu regulaminu organizacyjnego Urzędu w czasie podwyższania zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
  • współudział w zakresie podziału zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym,
  • prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem osób z urzędu oraz posiadających przydziały organizacyjno-mobilizacyjnych,
 18. koordynowanierealizacji zadań planowania operacyjnego i programowania obronnego, w szczególności:
  • opracowywanie stosownych Zarządzeń Burmistrza dotyczących zasad opracowania i uzgadniania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy,
  • opracowania i uzgodnienia w/w POFG,
  • sprawowanie nadzoru, współudział i koordynacja w opracowywaniu kart realizacji zadań operacyjnych,
 19. opracowaniei koordynowanie przygotowania systemu obronnego państwa umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP, w szczególności:
  • opracowanie (i dokonanie stosownych uzgodnień) dokumentacji organizacji akcji kurierskiej na potrzeby mobilizacyjne w Urzędzie Miejskim zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • współpraca z organami administracji wojskowej (WKU) i administracji samorządowej (starostwo) w realizacji zadań związanych z mobilizacyjnym rozwinięciem Sił Zbrojnych RP,
  • organizowanie i dokumentowanie treningów i szkoleń związanych z AK,
 20. koordynowaniezadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej, w szczególności poprzez opracowanie koncepcji zakresu i form współpracy wynikających z obowiązków państwa-gospodarza,
 21. koordynowanieprzygotowań do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza na rzecz wojsk sojuszniczych, w tym:
  • opracowanie dokumentacji Punktu Kontaktowego HNS,
  • opracowanie (utworzenie) bazy danych na potrzeby HNS i jej systematyczne aktualizowanie,
 22. współudział w przygotowaniu systemu kierowania bezpieczeństwem państwa, w tym:
  • współudział w opracowaniu koncepcji Gminnego Stanowiska Kierowania wraz z kartą opisu i harmonogramem przygotowania systemu kierowania w UM,
  • nadzór i koordynacja nad przygotowaniem Urzędu do funkcjonowania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa,
  • współudział w opracowaniu dokumentacji oraz koordynacja nad funkcjonowaniem, szkoleniem i opracowaniem dokumentacji dla Stałego Dyżuru Burmistrza,
 23. współudział w realizacji zadań gospodarczo-obronnych, w tym:
  • opracowanie planu przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
  • opracowanie planu dystrybucji preparatu jodowego,
 24. wykonywaniezadań związanych z planowaniem i organizacją świadczeń na rzecz obrony, w tym:
  • realizacja złożonych wniosków o realizację świadczeń, wszczynanie postępowań i nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
  • opracowanie planu świadczeń oraz zbiorczych zestawień świadczeń przewidzianych do realizacji na terenie gminy,
 25. realizowanieplanowania i szkolenia obronnego, w tym:
  • opracowywanie wieloletnich i rocznych programów i planów szkolenia obronnego,
  • organizacja szkolenia obronnego realizowanego w UM i Gminie Strzelce Opolskie,
  • prowadzenie niezbędnej, określonej w rozporządzeniu RM i Wytycznych Wojewody ewidencji szkolenia i wykorzystania środków finansowych na w/w szkolenia,
 26. planowaniepotrzeb, rozdział oraz nadzór nad właściwym wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na zadania obronne,
 27. przygotowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
 28. przygotowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej oraz realizacja innych zadań związanych z realizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
 29. nadzór i koordynacja działalności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w zakresie planowania i gospodarowania środkami budżetowymi przeznaczonymi na utrzymanie i funkcjonowanie OSP,
 30. utrzymywanie środków alarmowania i łączności, pomieszczeń, wyposażenia, sprzętu i urządzeń ppoż., odzieży specjalnej i umundurowania oraz środków transportowych dla akcji ratowniczych i ćwiczeń,
 31. współpraca w zakresie budowy, rozbudowy i remontów remiz, zbiorników p.poż., oraz należytego ich utrzymania,
 32. pomoc w organizowaniu dni ochrony p.poż., zawodów sportowo-pożarniczych, oraz konkursów o tematyce pożarniczej,
 33. współpraca z Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w realizacji zadań statutowych oraz Komendantem Powiatowym PSP w zakresie bezpieczeństwa p.poż.,
 34. współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem i ratownictwem,
 35. współudział w przygotowywaniu okresowych ocen i analiz dotyczących bezpieczeństwa p.poż. Gminy,
 36. przejawianie należytej troski o powierzone mienie i majątek Gminy, w tym zapewnienie właściwej eksploatacji obiektów zgodnie z zapisami prawa budowlanego,
 37. realizowanie zadań związanych z prowadzeniem kancelarii materiałów niejawnych,
 38. realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw,
 39. realizacja innych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie określonym odrębnymi przepisami prawa (w tym m.in. przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym),
 40. nadzór merytoryczny nad wykorzystaniem dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielanych innym jednostkom lub organizacjom na podstawie umowy lub porozumienia,
 41. przeprowadzanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktów prawa miejscowego dotyczących zadań statutowych ww. organizacji,
 42. wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o zgromadzeniach publicznych. ww. organizacji,

Rejestr zmian strony Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kiszczyk Michał 2017-07-28 13:07:13
Aktualizacja publikacji
Kiszczyk Michał 2017-07-28 13:07:17
Wytworzenie publikacji
Kiszczyk Michał 2017-07-28 13:07:13
Zatwierdzenie
Kiszczyk Michał 2017-07-28 13:07:13
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3657