BIP
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych

ul. Opolska 32, 47-100 Strzelce Opolskie

tel.: (+48) 77 461 29 23
e-mail: 

Kierownik
Natalia Gordzielik

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych należy w szczególności:

 1. planowanie zamierzeń w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
 2. opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej oraz Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
 3. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań w tym zakresie,
 4. przygotowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania,
 5. planowanie i koordynacja zadań związanych z ewakuacją oraz przejęciem i rozśrodkowaniem ludności,
 6. utrzymywanie w stałej gotowości do działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 7. współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i spółką Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja w zakresie zabezpieczenia wody dla celów p.poż,
 8. koordynacja przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków OC w akcjach zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych,
 9. współdziałanie ze spółką Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja w zakresie nadzoru nad ochroną ujęć wodnych oraz koordynacją zadań wynikających z „Planu zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych”,
 10. sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem należytego funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych na potrzeby OC,
 11. współudział z Inspekcją Weterynaryjną i ROŚ w organizacji ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich, produktów żywnościowych i pasz,
 12. współudział w planowaniu zabezpieczenia potrzeb medyczno - sanitarnych Gminy,
 13. egzekwowanie zasad przechowywania, eksploatacji i konserwacji sprzętu wojskowego i specjalistycznego OC,
 14. realizowanie i koordynowanie zadań związanych z przygotowaniem Urzędu do realizacji zadań obronnych,
 15. koordynowanie realizacji zadań planowania operacyjnego i programowania obronnego,
 16. opracowanie i koordynowanie przygotowania systemu obronnego państwa umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP,
 17. koordynowanie zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej, w szczególności opracowanie koncepcji zakresu i form współpracy wynikających z obowiązków państwagospodarza,
 18. koordynowanie przygotowań do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwagospodarza na rzecz wojsk sojuszniczych, 
 19. współudział w przygotowaniu systemu kierowania bezpieczeństwem państwa,
 20. współudział w realizacji zadań gospodarczo-obronnych, 
 21. wykonywanie zadań związanych z planowaniem i organizacją świadczeń na rzecz obrony, 
 22. realizowanie planowania i szkolenia obronnego,
 23. planowanie potrzeb, rozdział oraz nadzór nad właściwym wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na zadania obronne,
 24. przygotowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
 25. przygotowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej oraz realizacja innych zadań związanych z realizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
 26. nadzór i koordynacja działalności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w zakresie planowania i gospodarowania środkami budżetowymi przeznaczonymi na utrzymanie i funkcjonowanie OSP,
 27. utrzymywanie środków alarmowania i łączności, pomieszczeń, wyposażenia, sprzętu i urządzeń ppoż., odzieży specjalnej i umundurowania oraz środków transportowych dla akcji ratowniczych i ćwiczeń,
 28. współpraca w zakresie budowy, rozbudowy i remontów remiz, zbiorników p.poż., oraz należytego ich utrzymania,
 29. pomoc w organizowaniu dni ochrony p.poż., zawodów sportowo-pożarniczych, oraz konkursów o tematyce pożarniczej,
 30. współpraca z Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w realizacji zadań statutowych oraz Komendantem Powiatowym PSP w zakresie bezpieczeństwa p.poż.,
 31. współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem i ratownictwem,
 32. współudział w przygotowywaniu okresowych ocen i analiz dotyczących bezpieczeństwa p.poż. Gminy,
 33. realizowanie zadań związanych z prowadzeniem kancelarii materiałów niejawnych,
 34. realizacja innych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie określonym odrębnymi przepisami prawa (w tym m.in. przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym),
 35. wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach o zgromadzeniach publicznych.

Rejestr zmian strony Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2024-02-26 14:10:37
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2024-02-26 14:10:40
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2024-02-26 14:10:37
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2024-02-26 14:10:37
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 5756