BIP
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności - Biuletyn Informacji Publicznej


Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
USC: tel.: (+48) 77 40 49 316, 77 40 49 315,    Ewidencja Ludności tel.: (+48) 77 40 49 363, 77 40 49 364

e-mail:                                         e-mail: 

Kierownik USC
Barbara Malawska

tel.: (+48) 77 40 49 316, 
e-mail: 
e-mail: 

Zastępca Kierownika USC
Danuta Czabańka

tel.: (+48) 77 40 49 312, 
e-mail: 
e-mail: 

Zakres działań:

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w prawie o aktach stanu cywilnego i ustawach o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, kodeksie cywilnym, konwekcjach międzynarodowych, ustawie o zmianie imienia i nazwiska oraz w przepisach o archiwach państwowych i przepisach o statystyce.

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności należą w szczególności:

 1. rejestracja stanu cywilnego osób w formie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, uznań i odmów uznań,
 2. prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego i akt zbiorowych
 3. przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na treść aktów urodzeń:
  • o uznaniu ojcostwa
  • o nadaniu i zmianie imienia dziecka,
  • małżonków, że dziecko będzie nosiło takie nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko,
  • o wpisaniu imienia ojca
 4. przygotowanie dokumentów przedślubnych:
  • przyjmowanie oświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i wyborze nazwiska noszonego po zawarciu związku małżeńskiego
  • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego (art. 41 k.r.io.)
  • prowadzenie rejestrów małżeństw cywilnych i konkordatowych,
 5. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
 6. przyjmowanie oświadczeń osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
 7. wydawanie zaświadczeń, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą
 8. wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym
 9. przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli
 10. uznawanie skuteczności orzeczeń sądów zagranicznych (art. 1145-1146 k.p.c.)
 11. dokonywanie zapisów w aktach stanu cywilnego na podstawie prawomocnych wyroków sądów, decyzji administracyjnych i oświadczeń osób uprawnionych
 12. wykonywanie obowiązków statystycznych
 13. wpisywanie zagranicznych aktów stanu cywilnego
 14. uzupełnianie, odtwarzanie i ustalanie treści aktów urodzeń, małżeństw i zgonów
 15. wydawanie zgody lub odmowy na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 k.r.io
 16. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zmiany imion i nazwisk
 17. organizacja jubileuszy pożycia małżeńskiego i rocznic 90, 95 i 100 urodzin
 18. współpraca z organami samorządowymi, administracji rządowej, placówkami dyplomatycznymi, związkami wyznaniowymi, sądami i prokuraturą oraz archiwum państwowym w zakresie spraw prowadzonych przez USC
 19. migracja aktów stanu cywilnego z papierowych ksiąg do systemu rejestrów państwowych – Baza Usług Stanu Cywilnego
 20. realizacja zleceń innych urzędów stanu cywilnego w Polsce w zakresie migracji aktów stanu cywilnego do BUSC z ksiąg znajdujących się w USC Strzelce Opolskie
 21. realizacja zleceń w zakresie usuwania niezgodności w rejestrze PESEL
 22. realizacja zadań w obrocie cywilnoprawnym z odpowiednimi organami państw Unii Europejskiej – zgodnie z ratyfikowanymi konwencjami
 23. realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie prowadzonych spraw
 24. wydawanie z rejestru stanu cywilnego odpisów zupełnych i skróconych oraz wielojęzycznych
 25. wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych dotyczących wskazanej osoby
 26. występowanie o nadanie numeru PESEL po sporządzeniu aktu urodzenia oraz zameldowanie dziecka
 27. wydawanie zaświadczeń o nadaniu numeru PESEL
 28. dokonywanie aktualizacji danych zgromadzonych w rejestrze PESEL po dokonaniu zmiany w aktach stanu cywilnego
 29. usuwanie rozbieżności w Rejestrze PESEL na podstawie akt stanu cywilnego
 30. przygotowanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pozycie małżeńskie
 31. przyjmowanie wniosków o wydawanie dowodów osobistych w formie papierowej i elektronicznej w aplikacji „Źródło”
 32. prowadzenie dokumentacji papierowej związanej z dowodami osobistymi
 33. przyjmowanie spersonalizowanych dowodów osobistych z Centrum Personalizacji Dowodów
 34. prowadzenie Rejestru Dowodów Osobistych
 35. przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie
 36. realizacja zleceń z innych gmin w aplikacji „Źródło” w zakresie usuwania niezgodności w danych dowodu osobistego
 37. realizacja zleceń w zakresie rejestracji terminu ważności dowodu osobistego w związku ze zmianą danych osobowych
 38. udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz wydawanie zaświadczeń w oparciu o posiadaną dokumentację
 39. występowanie o nadanie nr PESEL w związku z wydaniem dowodu osobistego obywatelom polskim zamieszkałym poza granicami kraju
 40. pośrednictwo w wydawaniu i doręczaniu dowodów osobistych osobom przebywającym w zakładach karnych, domach pomocy społecznej oraz osobom niepełnosprawnym
 41. prowadzenie archiwum kopert dowodowych
 42. współpraca z organami administracji samorządowej i rządowej w zakresie realizacji powierzonych zadań
 43. ochrona danych osobowych poprzez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną bądź przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa
 44. rejestracja danych o miejscu pobytu stałego i czasowego w aplikacji „Żródło”
 45. prowadzenie rejestru mieszkańców w aplikacji wspierającej
 46. występowanie o nadanie nr PESEL do właściwego ministra na podstawie odrębnych przepisów
 47. udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców
 48. wydawanie zaświadczeń w oparciu o posiadaną dokumentację (rejestr mieszkańców, archiwalne księgi meldunkowe)
 49. sporządzanie wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej
 50. sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu
 51. przygotowanie rocznego sprawozdania o pobycie czasowym do GUS
 52. sporządzanie meldunków i raportów do organu nadzoru
 53. przygotowywanie innych wykazów na wniosek z rejestru mieszkańców
 54. zawiadomienia do WKU o zmianie pobytu stałego i pobytu czasowego
 55. współudział w przygotowywaniu i przeprowadzeniu wyborów i referendów
 56. współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu spisów ludności
 57. prowadzenie stałego rejestru wyborców i wydawanie decyzji w tym zakresie
 58. sporządzanie meldunków do Krajowego Biura Wyborczego
 59. prowadzenie postępowań i przygotowywanie dokumentacji oraz wydawanie decyzji w sprawach z zakresu obowiązku meldunkowego, dowodów osobistych i udostępnienia danych osobowych
 60. realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw
 61. potwierdzanie profilu zaufanego elektronicznej platformy e-PUAP
 62. tworzenie i aktualizacja kart realizacji zadań obronnych
 63. nadzór merytoryczny nad wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań USC oraz realizację ustawy o opłacie skarbowej w zakresie prowadzonych spraw
 64. przeprowadzanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktów prawa miejscowego dotyczących zadań statutowych ww. organizacji

Rejestr zmian strony Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Rus Piotr 2021-08-13 13:29:19
Aktualizacja publikacji
Rus Piotr 2021-08-13 13:29:22
Wytworzenie publikacji
Rus Piotr 2021-08-13 13:29:19
Zatwierdzenie
Rus Piotr 2021-08-13 13:29:19
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 125