BIP
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności - Biuletyn Informacji Publicznej


Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
USC: tel.: (+48) 77 40 49 316, 77 40 49 315,    Ewidencja Ludności tel.: (+48) 77 40 49 363, 77 40 49 364, 

                                                                            - dowody osobiste tel.: (+48) 77 40 49 365,

e-mail:                            e-mail: 

Kierownik
Barbara Malawska

Zastępca Kierownika
Danuta Czabańka 

Zakres działań:

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w prawie o aktach stanu cywilnego i ustawach o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, kodeksie cywilnym, konwekcjach międzynarodowych, ustawie o zmianie imienia i nazwiska oraz w przepisach o archiwach państwowych i przepisach o statystyce.

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności należy w szczególności:

 1. rejestracja stanu cywilnego osób w formie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów,
 2. przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na treść aktów urodzeń,
 3. przygotowanie dokumentów związanych z zawarciem małżeństwa,
 4. wydawanie z rejestru stanu cywilnego odpisów zupełnych i skróconych oraz wielojęzycznych,
 5. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą i zaświadczeń o stanie cywilnym,
 6. umieszczanie wzmianek w aktach stanu cywilnego na podstawie prawomocnych wyroków sądów, decyzji administracyjnych i oświadczeń osób uprawnionych,
 7. migracja aktów stanu cywilnego z papierowych ksiąg do systemu rejestrów państwowych,
 8. wpisywanie zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz uznawanie skuteczności orzeczeń sądów zagranicznych,
 9. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zmiany imion i nazwisk,
 10. organizacja jubileuszy pożycia małżeńskiego i rocznic 90, 95 i 100 urodzin,
 11. realizacja zleceń innych urzędów,
 12. przyjmowanie wniosków o wydawanie dowodów osobistych oraz wydawanie dowodów i kodów PUK,
 13. przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
 14. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie danych z Rejestru Pesel, Rejestru Mieszkańców i Rejestru Dowodów Osobistych oraz wydawanie zaświadczeń w oparciu o posiadaną dokumentację,
 15. pośrednictwo w wydawaniu i doręczaniu dowodów osobistych osobom przebywającym w zakładach karnych, domach pomocy społecznej oraz osobom niepełnosprawnym,
 16. prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych i archiwum kopert dowodowych,
 17. rejestracja danych o miejscu pobytu stałego i czasowego w aplikacji „Źródło”,
 18. prowadzenie rejestru mieszkańców w aplikacji wspierającej,
 19. sporządzanie wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
 20. sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
 21. sporządzanie meldunków i raportów do organu nadzoru,
 22. współudział w przygotowywaniu i przeprowadzeniu wyborów i referendów,
 23. współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu spisów ludności,
 24. prowadzenie stałego rejestru wyborców i wydawanie decyzji w tym zakresie,
 25. prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji w sprawach z zakresu obowiązku meldunkowego, dowodów osobistych i udostępnienia danych osobowych,
 26. potwierdzanie profilu zaufanego elektronicznej platformy e-PUAP,
 27. przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli.

Rejestr zmian strony Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:50:27
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:50:31
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:50:27
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:50:27
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1863