BIP
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

ul. M. Prawego 21, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 546 53 90, 77 546 53 91, 77 546 53 96
e-mail: 

Kierownik
Mariusz Kurzeja

Zakres działań:

Do zadań Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji należy w szczególności:

 1. rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wzmacniania potencjału i rozwoju Gminy,
 2. zabezpieczenie niezbędnej dokumentacji prawnej i technicznej dla planowanych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy,
 3. pełnienie funkcji inwestora, nadzór oraz rozliczanie inwestycji, dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych,
 4. egzekwowanie od wykonawców robót inwestycyjnych i remontowych należytego wykonania warunków umowy,
 5. przekazywanie zrealizowanych obiektów na rzecz właściwego podmiotu,
 6. sporządzanie szacunkowej wyceny zadań do realizacji w roku budżetowym,
 7. współdziałanie w przygotowywaniu przetargów na wybór wykonawców zadań przyjętych do planu rzeczowego, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 8. przygotowywanie zbiorczej propozycji inwestycyjno-remontowej na podstawie złożonych wniosków przez komórki organizacyjne Urzędu i inne jednostki organizacyjne Gminy dla potrzeb planu zadań rzeczowych Gminy na dany rok budżetowy,
 9. współudział w opracowywanych programach rozwoju infrastruktury technicznej na terenie Gminy,
 10. opiniowanie celowości i koordynacja inicjowanych przez jednostki organizacyjne Gminy oraz mieszkańców Gminy inwestycji związanych z infrastrukturą techniczną,
 11. pełnienie funkcji zarządcy dróg gminnych,
 12. koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad działaniami wynikającymi z ustawy o drogach publicznych,
 13. planowanie i nadzór nad realizacją zadań związanych z utrzymaniem gminnych dróg publicznych,
 14. planowanie i nadzór nad realizacją zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie miasta Strzelce Opolskie,
 15. koordynacja inwestycji sieciowych na drogach,
 16. koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad działaniami wynikającymi z ustawy o ruchu drogowym,
 17. realizacja zadań związanych z oznakowaniem pionowym i poziomym dróg publicznych gminnych, ustalanie potrzeb w tym zakresie, w uzgodnieniu z zarządcami dróg innych kategorii i policją,
 18. umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami ulic na terenie miasta i Gminy,
 19. montaż i remont wiat przystankowych,
 20. planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Gminy,
 21. realizacja zadań Gminy związanych z finansowaniem oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy, wynikających z ustawy Prawo energetyczne,
 22. przygotowywanie niezbędnych materiałów związanych z współdziałaniem z zakładami i jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 23. przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji na temat realizowanych zadań,
 24. współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji gminnych,
 25. nadzór merytoryczny nad wykorzystywaniem dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielanych innym jednostkom lub organizacjom na podstawie umowy lub porozumienia.

Rejestr zmian strony Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:52:22
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:52:25
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:52:22
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:52:22
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2694