BIP
Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

tel.: (+48) 77 40 49 324
e-mail:

Kierownik
Jelena Chrobak

tel.: (+48) 77 40 49 324
e-mail:

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego należy prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej, a w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu kadr, a w szczególności:

a) prowadzenie spraw osobowych pracowników:

- prowadzenie spraw dotyczących zatrudniania i zwalniania w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru, powołania, umowy o pracę,

- przygotowanie i prowadzenie na bieżąco dokumentacji kadrowej,

- archiwizowanie akt osobowych,

- realizacja przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych, m.in. poprzez ustalanie prawa do dodatków stażowych i  nagród jubileuszowych, ustalanie prawa do dodatkowego rocznego wynagrodzenia, sporządzanie rocznego planu urlopów wypoczynkowych,

- prowadzenie ewidencji czasu pracy, m.in. w zakresie urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych i wychowawczych, wyjść służbowych i prywatnych pracowników, wyjazdów służbowych, zwolnień lekarskich,

- prowadzenie spraw związanych z profilaktyczną opieką lekarską pracowników, kierowanie na badania wstępne, okresowe i kontrolne,

b) prowadzenie spraw osobowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

c) planowanie i zarządzanie funduszem płac:

- przygotowywanie założeń i rocznych projektów funduszu płac,

-  monitorowanie dysponowania funduszem płac,

- sporządzanie analiz i sprawozdań dla potrzeb pracodawcy,

d) realizacja i obsługa założeń polityki kadrowo - płacowej pracodawcy:

-  opracowanie Regulaminu Pracy,

- analiza zatrudnienia i planowanie zatrudnienia,

- sporządzanie sprawozdań analiz zatrudnienia, wynagradzania oraz realizacji funduszu płac,

e) nabór i zatrudnianie pracowników:

-  przygotowywanie procedur rekrutacji i awansowania pracowników,

- obsługa naboru pracowników,

- organizacja konkursów na stanowiska kierownicze w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy

f) prowadzenie dokumentacji z zakresu studiów uzupełniających, wyższych, podyplomowych,

g) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem, kształceniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,

h) organizacja praktyk studenckich i uczniowskich oraz stażów dla absolwentów,

i) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,

j) kontrola dyscypliny pracy pracowników Urzędu,

k) planowanie wydatków na szkolenia i analiza ich realizacji,

l) zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o dokonywane analizy kadrowe,

m) sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS w zakresie prowadzonych spraw,

n) wykonywanie czynności związanych z wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym obowiązkiem składania przez Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza oświadczeń majątkowych,

o) realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw,

p) tworzenie i aktualizacja kart realizacji zadań obronnych.

2)  prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej, a w szczególności:

 1. opracowanie procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim,
 2. opracowanie rocznych planów kontroli zarządczej w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy,
 3. prowadzenie kontroli kompleksowych, problemowych i doraźnych zgodnie z planem i zakresem,
 4. współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
 5. badanie zgodności działalności, wiarygodności sprawozdań oraz ochrony zasobów,
 6. badanie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 7. dokonywanie identyfikacji i analizy ryzyka w odniesieniu do celów i zadań,
 8. sporządzanie sprawozdań z przebiegu kontroli zarządczej,
 9. przeprowadzanie kontroli na zlecenie Burmistrza, upoważnionych Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika,
 10. nadzór nad wykonywaniem i przestrzeganiem zaleceń pokontrolnych, współdziałanie z organami kontroli zarządczej i organami ścigania,
 11. współpraca z właściwą komórką organizacyjną Urzędu w zakresie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków,
 12. udzielanie kontrolowanym w toku kontroli instruktażu, bieżących porad i konsultacji,
 13. sporządzanie okresowych raportów oraz inicjowanie rozwiązań zapewniających usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobiegających wystąpieniu ich w przyszłości,
 14. realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw.
 15. współpraca ze spółkami gminy przy realizacji zadań statutowych,
 16. opiniowanie, uzgadnianie projektów uchwał kierowanych na zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie,
 17. koordynowanie spójności działalności spółek ze strategią Gminy, budżetem oraz Wieloletnia Prognozą Finansową i Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy, w tym podejmowanie decyzji merytorycznych odnośnie zwiększenia lub zmniejszenia udziałów Gminy w spółkach, włącznie z przedłożeniem do biura obsługującego Radą Miejską projektów uchwał w przedmiotowych sprawach,
 18. uzyskiwanie kwartalnej informacji o wynikach ekonomiczno – finansowych spółek,
 19. uzyskanie rocznych sprawozdań finansowych, celem ich zatwierdzenia przez zgromadzenia wspólników lub wlane zgromadzenie,
 20. dokonywanie analizy i oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej spółek poprzez interpretację wskaźników finansowych (m.in. wskaźników rentowności, płynności, sprawności działania, zadłużenia),

3) prowadzenie spraw z zakresu działania Audytora Wewnętrznego poprzez  nadzór nad realizacją zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy oraz badanie procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych, gospodarowaniem mieniem, jak również prawidłowości realizowanych przez gminę zadań i ich zgodności z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

a) przeprowadzanie audytu w komórkach organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostkach organizacyjnych mających na celu obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności,

b) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych,

c) prowadzanie audytu wewnętrznego, który obejmuje badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych, ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem, ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,

d) przygotowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Burmistrzowi rocznego planu audytu wewnętrznego na rok następny oraz sprawozdania z wykonania audytu wewnętrznego za rok poprzedni w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych,

e) opracowywanie kart audytu wewnętrznego, instrukcji prowadzenia audytu wewnętrznego oraz księgi procedur stanowiska audytu wewnętrznego,

f) ustalanie harmonogramu audytu, który podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza,

g) przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych w zakresie organizacyjno-prawnym, kadrowo - płacowym i finansowo - księgowym w:

- komórkach organizacyjnych Urzędu,

- gminnych jednostkach organizacyjnych,

h) badanie gospodarności jednostek zarządzających mieniem gminy,

i) badanie sprawności organizacyjnej, poziomu funkcjonowania i legalności działań komórek organizacyjnych Urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad postępowania administracyjnego i kultury obsługi interesantów,

j) sporządzanie i przekazywanie Burmistrzowi sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego,

k) planowanie i organizowanie kontroli,

l) przeprowadzanie kontroli na zlecenie Burmistrza, upoważnionych Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika,

m) przygotowywanie sprawozdań z realizacji planów kontroli,

n) nadzór nad wykonaniem i przestrzeganiem zaleceń pokontrolnych,

o) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i organami ścigania,

p) współpraca z właściwą komórką organizacyjną Urzędu w zakresie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków,

r) udzielanie kontrolowanym w toku kontroli instruktażu, bieżących porad i konsultacji,

s) sporządzanie okresowych raportów oraz inicjowanie rozwiązań zapewniających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobiegających wystąpieniu nieprawidłowości w przyszłości.”;

Rejestr zmian strony Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Rus Piotr 2021-08-13 12:49:06
Aktualizacja publikacji
Rus Piotr 2021-08-13 12:49:10
Wytworzenie publikacji
Rus Piotr 2021-08-13 12:49:06
Zatwierdzenie
Rus Piotr 2021-08-13 12:49:06
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2278