BIP
Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

tel.: (+48) 77 40 49 355, 77 40 49 356, 77 40 49 324
e-mail:

Kierownik
Jelena Chrobak

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego należy prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej, a w szczególności:

 1. prowadzenie spraw z zakresu kadr, a w szczególności:
  a) prowadzenie spraw osobowych pracowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  b) planowanie i zarządzanie funduszem płac,
  c) nabór i zatrudnianie pracowników,
  d) prowadzenie dokumentacji z zakresu studiów uzupełniających, wyższych, podyplomowych oraz spraw związanych ze szkoleniem, kształceniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,
  e) organizacja praktyk studenckich i uczniowskich oraz stażów dla absolwentów, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,
  f) kontrola dyscypliny pracy pracowników Urzędu,
  g) wykonywanie czynności związanych z wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych.
 2. prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej, a w szczególności:
  a) opracowanie procedur kontroli zarządczej oraz rocznych planów kontroli zarządczej w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy,
  b) prowadzenie kontroli kompleksowych, problemowych i doraźnych,
  c) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
  d) dokonywanie identyfikacji i analizy ryzyka w odniesieniu do celów i zadań,
  e) sporządzanie sprawozdań z przebiegu kontroli zarządczej,
  f) przeprowadzanie kontroli na zlecenie Burmistrza, upoważnionych Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika,
  g) nadzór nad wykonywaniem i przestrzeganiem zaleceń pokontrolnych, współdziałanie z organami kontroli zarządczej i organami ścigania,
  h) współpraca ze spółkami gminy przy realizacji zadań statutowych, dokonywanie analiz i ocen ich sytuacji ekonomiczno – finansowej.  

Rejestr zmian strony Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:55:53
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:55:56
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:55:53
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:55:53
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3859