BIP
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

ul. Marka Prawego 21, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 546 53 41, 546 53 42
e-mail:

Kierownik:

Małgorzata Farajewicz

Zakres działań:

Do zadań Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi należy w szczególności:

 1. kompletowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego, zgodnie z rzeczowym wykazem akt i instrukcjami: kancelaryjną i archiwalną,
 2. organizowanie i wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uchwałami Rady i zarządzeniami Burmistrza, celem zapewnienia właściwej i terminowej ich realizacji,
 3. przygotowanie i realizacja przedsięwzięć i projektów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków pomocowych,
 4. rozpatrywanie interwencji, interpelacji, wniosków i pytań radnych, opinii i wniosków Rady, postulatów ludności z propozycją ich załatwienia,
 5. rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców oraz podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe ich załatwienie,
 6. przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień,
 7. współdziałanie z administracją rządową i samorządową oraz innymi podmiotami i mieszkańcami w celu realizacji swoich zadań,
 8. opracowywanie uwag i wniosków oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do opiniowania projektów Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i ich zmian w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 9. planowanie, wydatkowanie i rozliczanie środków finansowych przydzielonych w budżecie na gospodarkę odpadami komunalnymi,
 10. realizacja zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z wyłączeniem zagadnień dotyczących postępowania ze zwierzętami i nieczystościami płynnymi,
 11. nadzór i prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi wraz z realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 12. nadzór nad prowadzeniem i funkcjonowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
 13. bieżąca analiza systemu gospodarki odpadami na terenie gminy,
 14. opracowywanie corocznej analizy stanu gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jako elementu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 15. opracowywanie dokumentów planistycznych i aktów prawa miejscowego w planowanej strategii gminy w zakresie zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi,
 16. opracowanie projektów aktów normatywnych i materiałów do tworzenia zmian prawnych w gminnym systemie zarzadzania gospodarką odpadami komunalnymi,
 17. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań w referacie i zapewnienie właściwej oraz terminowej ich realizacji,
 18. nadzór nad przyjmowaniem i weryfikacją sprawozdań od przedsiębiorców z realizacji przez gminę powierzonych zadań,
 19. nadzór i sporządzanie rocznych sprawozdań z zadań realizowanych na terenie gminy i przekazywanie ich do właściwych organów,
 20. nadzór i prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
 21. nadzór i kontrola nad wydawanymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ewidencji rozliczeń oraz wysokości zaległości z tytułu opłat za usługę gospodarowania odpadami,
 22. nadzór, kontrola i aktualizacja bazy danych właścicieli nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji właścicieli nieruchomości i osób zamieszkałych na nich zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 23. prowadzenie prac w celu uzupełnienia systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi opartego na relacyjnych mapach „GIS”,
 24. prowadzenie prac związanych z przygotowaniem materiałów do przeprowadzenia przetargów na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 25. prowadzenie ewidencji podmiotów, które świadczą usługi gospodarowania odpadami zgodnie z Rejestrem Działalności Regulowanej,
 26. monitorowanie zawartych umów wraz z kontrolą i egzekwowaniem jakości ich wykonywania,
 27. przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za usługę zagospodarowania odpadami komunalnymi,
 28. prowadzenie kontroli prawidłowości wykazanych danych w deklaracjach złożonych przez właścicieli nieruchomości,
 29. współdziałanie i kontrola działalności firm w zakresie odbierania lub zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy,
 30. analiza sprawozdań oraz prowadzenie kontroli dotyczących rozliczeń właścicieli nieruchomości z uiszczonej opłaty na podstawie danych z deklaracji,
 31. prowadzenie ewidencji właścicieli nieruchomości i osób zamieszkałych na nich wraz z ich bieżącą aktualizacją,
 32. prowadzenie i promocja gminnego systemu segregacji odpadów komunalnych wraz z hierarchią postępowania z odpadami,
 33. obsługa i wprowadzanie danych do bazy właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
 34. prowadzenie ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie operacji księgowych, ewidencji przypisów i odpisów, wpłat i zwrotów, kontroli i realizacji zobowiązań oraz rozliczania nadpłat z zastosowaniem przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz rozporządzeń regulujących zasady rachunkowości oraz plan kont dla organów podatkowych jst,
 35. wszczynanie egzekucji administracyjnej,
 36. kontrola nad wydatkowaniem środków budżetowych pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ich przeznaczeniem oraz względem otrzymanych dochodów,
 37. współpraca z komórkami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w celu realizacji zadań referatu.

Rejestr zmian strony Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2021-05-12 09:10:12
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2021-05-12 09:10:21
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2021-05-12 09:10:12
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2021-05-12 09:10:12
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2657