BIP
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

ul. Marka Prawego 21, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 546 53 41, 77 546 53 42

e-mail:

Kierownik
Małgorzata Farajewicz

Zakres działań:

Do zadań Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi należy w szczególności:

 1. realizacja zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z wyłączeniem zagadnień dotyczących postępowania ze zwierzętami i nieczystościami płynnymi,
 2. nadzór i prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi wraz z realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 3. nadzór nad prowadzeniem i funkcjonowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
 4. bieżąca analiza systemu gospodarki odpadami na terenie gminy,
 5. przygotowanie i realizacja przedsięwzięć i projektów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków pomocowych w zakresie prowadzonych spraw,
 6. rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie prowadzonych spraw oraz podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe ich załatwienie,
 7. opracowywanie corocznej analizy stanu gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jako elementu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 8. opracowywanie dokumentów planistycznych i aktów prawa miejscowego w planowanej strategii gminy w zakresie zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi,
 9. nadzór nad przyjmowaniem i weryfikacją sprawozdań od przedsiębiorców z realizacji przez gminę powierzonych zadań,
 10. nadzór i sporządzanie rocznych sprawozdań z zadań realizowanych na terenie gminy i przekazywanie ich do właściwych organów,
 11. nadzór i prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
 12. nadzór i kontrola nad wydawanymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ewidencji rozliczeń oraz wysokości zaległości z tytułu opłat za usługę gospodarowania odpadami,
 13. nadzór, kontrola i aktualizacja bazy danych właścicieli nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji właścicieli nieruchomości i osób zamieszkałych na nich, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 14. prowadzenie prac w celu uzupełnienia systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi opartego na relacyjnych mapach „GIS”,
 15. prowadzenie prac związanych z przygotowaniem materiałów do przeprowadzenia przetargów na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 16. prowadzenie ewidencji podmiotów, które świadczą usługi gospodarowania odpadami zgodnie z Rejestrem Działalności Regulowanej,
 17. monitorowanie zawartych umów wraz z kontrolą i egzekwowaniem jakości ich wykonywania,
 18. przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za usługę zagospodarowania odpadami komunalnymi,
 19. współdziałanie i kontrola działalności firm w zakresie odbierania lub zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy,
 20. analiza sprawozdań oraz prowadzenie kontroli dotyczących rozliczeń właścicieli nieruchomości z uiszczonej opłaty na podstawie danych z deklaracji,
 21. prowadzenie ewidencji właścicieli nieruchomości i osób zamieszkałych na nich zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 22. prowadzenie i promocja gminnego systemu segregacji odpadów komunalnych wraz z hierarchią postępowania z odpadami,
 23. obsługa i wprowadzanie danych do bazy właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
 24. prowadzenie ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie operacji księgowych, ewidencji przypisów i odpisów, wpłat i zwrotów, kontroli i realizacji zobowiązań oraz rozliczania nadpłat z zastosowaniem przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz rozporządzeń regulujących zasady rachunkowości oraz plan kont dla organów podatkowych jst,
 25. wszczynanie egzekucji administracyjnej,
 26. kontrola nad wydatkowaniem środków budżetowych pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz względem otrzymanych dochodów.

Rejestr zmian strony Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 13:05:11
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 13:05:14
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 13:05:11
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 13:05:11
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 4010