BIP
Referat Budżetowy - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Budżetowy

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 328, 77 40 49 360
e-mail: 

Kierownik
Katarzyna Szufla

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Budżetowego należy w szczególności:

 1. opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 2. prowadzenie ksiąg rachunkowych Urzędu,
 3. zapewnienie obsługi bankowej Gminy,
 4. prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie obsługi kredytów i pożyczek zaciąganych, bądź udzielanych przez Gminę,
 5. prowadzenie obsługi kasowej,
 6. wystawianie faktur VAT,
 7. prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług,
 8. prowadzenie ewidencji i obsługa spraw płacowych oraz ubezpieczeń społecznych pracowników urzędu i osób zatrudnionych na podstawie innych umów niż umowa o pracę, w szczególności: naliczanie wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, podatku dochodowego, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń,
 9. wykonywanie obowiązków związanych z rejestracją pracowników zatrudnionych na umowę o pracę bądź innych umów niż umowa o pracę, zgodnie z przepisami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych 
 10. prowadzenie ewidencji księgowej dochodów budżetowych, w tym wieczystego użytkowania gruntu oraz opłaty przekształceniowej,
 11. prowadzenie czynności windykacyjnych należności Gminy przy współpracy z komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za realizację określonych źródeł dochodów budżetowych oraz z biurem prawnym Urzędu,
 12. prowadzenie ewidencji księgowej wydatków budżetowych,
 13. nadzór i kontrola wydatkowania środków budżetowych realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu;
 14. prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz innych funduszy specjalnych,
 15. prowadzenie ewidencji księgowej wadium,
 16. prowadzenie obsługi finansowej projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej,
 17. prowadzenie obsługi księgowo – rozliczeniowej środków otrzymanych i wydatkowanych na zadania zlecone, bądź powierzone Gminie,
 18. prowadzenie ewidencji analityczno-syntetycznej majątku ruchomego i nieruchomego Gminy nieposiadającego odrębnego zarządcy w postaci jednostki organizacyjnej lub komunalnej osoby prawnej,
 19. przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji w/w majątku,
 20. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
 21. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku gminy,
 22. nadzór nad realizacją wniosków w sprawie udzielania ulg w zakresie spłaty należności mających charakter cywilnoprawny.

Rejestr zmian strony Referat Budżetowy

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2023-08-31 07:04:04
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2023-08-31 07:04:08
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2023-08-31 07:04:04
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2023-08-31 07:04:04
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 4677