BIP
Referat Budżetowy - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Budżetowy

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 328
e-mail:

Kierownik
Renata Janczura

tel.: (+48) 77 40 49 328
e-mail:

Zakres działań:

Do zakresu działania Referatu Budżetowego należy w szczególności:

 1. opracowanie zasad polityki rachunkowości Urzędu jako jednostki i jako organu,
 2. prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu, organu i funduszy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. zapewnienie obsługi bankowej Gminy,
 4. prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie obsługi kredytów i pożyczek zaciąganych, bądź udzielanych przez Gminę, w szczególności w zakresie terminowości i zgodności spłat kwot z zawartymi umowami,
 5. prowadzenie obsługi kasowej w urzędzie,
 6. wystawianie faktur VAT w imieniu Gminy oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług,
 7. prowadzenie ewidencji i obsługa spraw płacowych oraz ubezpieczeń społecznych pracowników urzędu i osób zatrudnionych na podstawie innych umów niż umowa o pracę, w szczególności: naliczanie wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, podatku dochodowego, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i Urzędów Skarbowych, naliczanie kapitału początkowego z tytułu uzyskanych wynagrodzeń, wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 8. wykonywanie obowiązków związanych z rejestracją pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, bądź innych umów niż umowa o pracę zgodnie z przepisami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych (wykonywanie obowiązków związanych z programem PŁATNIK),
 9. prowadzenie ewidencji księgowej i bieżącej analizy realizowanych dochodów budżetowych oraz windykacji należności wymagalnych przy współpracy z komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za realizację określonych źródeł dochodów budżetowych oraz z biurem prawnym urzędu,
 10. obsługa wydatków budżetu oraz funduszy realizowanych przez komórki organizacyjne urzędu z zachowaniem zasad instrukcji obiegu dokumentów oraz bieżąca kontrola ich zgodności z obowiązującym planem finansowym,
 11. prowadzenie obsługi finansowej projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej zgodnie z wymogami zawartych umów i przepisami prawa,
 12. prowadzenie obsługi księgowo – rozliczeniowej środków otrzymanych i wydatkowanych na zadania zlecone, bądź powierzone Gminie,
 13. prowadzenie ewidencji analityczno-syntetycznej majątku ruchomego i nieruchomego Gminy nie posiadającego odrębnego zarządcy w postaci jednostki organizacyjnej lub komunalnej osoby prawnej, oraz przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji tego majątku w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
 14. sporządzanie w wymaganych terminach, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami sprawozdań finansowych i budżetowych,
 15. nadzór i kontrola wydatkowania środków budżetowych i funduszy realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu w zakresie zgodności z ustawą o finansach publicznych oraz informowanie przełożonych o stwierdzonych nieprawidłowościach,
 16. przygotowanie, opracowywanie i udostępnianie danych do sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz do sprawozdania rocznego,
 17. przygotowanie, opracowanie oraz prezentowanie danych liczbowych i opisowych do projektu budżetu Gminy we współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
 18. wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw,
 19. tworzenie i aktualizacja kart realizacji zadań obronnych,
 20. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku gminy,
 21. nadzór nad realizacją wniosków w sprawie udzielania ulg w zakresie spłaty należności mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie.

Rejestr zmian strony Referat Budżetowy

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2874