BIP
Biuro Architekta Miejskiego - Biuletyn Informacji Publicznej


Biuro Architekta Miejskiego

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 347
e-mail:

Kierownik
Magdalena Wolańska

tel.: (+48) 77 40 49 347
e-mail: 

Do zakresu działania Biura Architekta Miejskiego należy w szczególności:

 1. opracowanie i aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a następnie przedstawianie ich Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
 2. powołanie i nadzór nad Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną oraz ustalenie w drodze regulaminu jej organizacji i trybu działania,
 3. analiza złożonych wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium oraz wyznaczenie obszarów, dla których konieczne jest opracowanie planów miejscowych ze względu na istniejące uwarunkowania,
 4. udostępnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonywanie wypisów i wyrysów oraz przygotowywanie opinii wynikających z ustaleń planów i studium,
 5. przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzji o wstrzymaniu użytkowania terenu i decyzji o przywróceniu poprzedniego sposobu użytkowania,
 6. przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 7. dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
 8. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich oraz opracowań planistycznych regionalnych,
 9. analiza obszarów gminy na których przewiduje się zadania dla realizacji lokalnych celów publicznych w celu zapewnienia ich zgodności z planem miejscowym,
 10. opiniowanie lokalizacji obiektów tymczasowych,
 11. opiniowanie zbycia nieruchomości gminnych,
 12. realizacja zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie opiniowania wstępnych projektów podziałów nieruchomości co do ich zgodności z ustaleniami planu miejscowego, warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przepisami odrębnymi,
 13. udział w pracach związanych z uzgadnianiem dokumentacji, np. z gminami sąsiednimi,
 14. realizacja zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie zadań związanych z ustalaniem jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości lub z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą,
 15. przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz innych materiałów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego pod obrady Rady, jej Komisji oraz do rozpatrzenia przez Burmistrza,
 16. przygotowywanie informacji niezbędnych do wydawania decyzji środowiskowych,
 17. nadzór w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych i funkcjonalnych miasta i gminy,
 18. opiniowanie projektów tablic i szyldów reklamowych,
 19. prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzanie lub zmianę,
 20. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym, decyzji o warunkach zabudowy, kopii zgłoszeń i pozwoleń na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz kopii pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych,
 21. wydawanie zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektów z planem zagospodarowania przestrzennego,
 22. realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw,
 23. przygotowywanie wniosków i projektów dotyczących pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań z zakresu gospodarki przestrzennej,
 24. współudział w pracach nad wykorzystaniem dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielanych innym jednostkom lub organizacjom na podstawie umowy lub porozumienia,
 25. przeprowadzanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktów prawa miejscowego dotyczących zadań statutowych ww. organizacji,
 26. prowadzenie i udostępnianie gminnej ewidencji zabytków,
 27. współudział w opracowaniu kart realizacji zadań obronnych,
 28. opracowanie i aktualizowanie „Gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”,
 29. opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz sporządzanie sprawozdań z jego realizacji,
 30. nadzór nad opracowaniem  w postaci cyfrowej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i nad zaimportowaniem ich do bazy danych Systemu Informacji Przestrzennej (SIP),
 31. współpraca przy opracowywaniu gminnego programu rewitalizacji.

Rejestr zmian strony Biuro Architekta Miejskiego

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kiszczyk Michał 2017-07-28 13:08:35
Aktualizacja publikacji
Kiszczyk Michał 2017-07-28 13:08:38
Wytworzenie publikacji
Kiszczyk Michał 2017-07-28 13:08:35
Zatwierdzenie
Kiszczyk Michał 2017-07-28 13:08:35
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 4097