BIP
Zasiłek celowy - Biuletyn Informacji Publicznej


Zasiłek celowy

Zasiłek celowy
Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek o przyznanie pomocy.
Dowód osobisty.
Orzeczenie komisji o stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba ubiegająca się taki dokument posiada. Zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie (jeżeli w rodzinie występuje choroba). Zaświadczenie o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy jeżeli w rodzinie jest osoba bezrobotna (druk do P.U.P. pobrać z OPS.) Zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, jeżeli dziecko uczęszcza do gimnazjum. Oświadczenie majątkowe. Dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Gdzie odebrać formularze:

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krakowska 16 47­100 Strzelce Opolskie Dział Pomocy Środowiskowej pokój nr 10

Termin załatwienia odpowiedzi:

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji, dokonywanej nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w ciągu 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń, wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. Decyzje wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia pełnej dokumentacji.

Opłaty:

Brak

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Inne wskazówki, uwagi:

Zaświadczenia o dochodach i sytuacji zawodowej wymagane są od wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Do dochodu wlicza się również świadczenia rodzinne, dochody z pracy dorywczej, dodatek mieszkaniowy, alimenty. Odliczeniu podlega kwota wysokości alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób.

Podstawa prawna:

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12­03­2004r. (Dz.U.04.64.593)

Rejestr zmian strony Zasiłek celowy

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 15:42:56
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:29:39
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:29:37
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 09:29:37
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2131