BIP
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy - Biuletyn Informacji Publicznej


Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy

Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek o przyznanie pomocy w formie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy.
Dowód osobisty.
Oświadczenie majątkowe.
Dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Skierowanie od lekarza specjalisty (psychiatra, neurolog).

Gdzie odebrać formularze:

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Habryki 11 47­100 Strzelce Opolskie

Termin załatwienia odpowiedzi:

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji, dokonywanej nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w ciągu 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń, wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. Decyzje wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia pełnej dokumentacji.

Opłaty:

Brak

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Inne wskazówki, uwagi:

O skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy mogą się ubiegać osoby wymienione w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Zaświadczenia o dochodach i sytuacji zawodowej wymagane są od wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym Do dochodu wlicza się również zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, dochody z pracy dorywczej, dodatek mieszkaniowy, alimenty. Odliczeniu podlega kwota wysokości alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z poz. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19­08­1994r. (Dz. U. Nr 111 poz. 535).

Rejestr zmian strony Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 15:44:17
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:29:06
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:29:04
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 09:29:04
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2116