BIP
Pomoc w formie usług opiekuńczych - Biuletyn Informacji Publicznej


Pomoc w formie usług opiekuńczych

Pomoc w formie usług opiekuńczych
Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek o przyznanie pomocy.
Dowód osobisty.
Orzeczenie komisji o stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc taki dokument posiada. Oświadczenie majątkowe.
Dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność przyznania świadczenia ( przy specjalistycznych usługach opiekuńczych zaświadczenie lekarza psychiatry).

Gdzie odebrać formularze:

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krakowska 16 47­100 Strzelce Opolskie Dział Pomocy Środowiskowej pokój nr 10

Termin załatwienia odpowiedzi:

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji, dokonywanej nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w ciągu 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń, wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. Decyzje wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia pełnej dokumentacji.

Opłaty:

Brak

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Inne wskazówki, uwagi:

Zaświadczenia o dochodach i sytuacji zawodowej wymagane są od wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze ustalana jest zgodnie z Uchwałą NrXLI/253/97 z dnia 18­04­1997r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od posiadanego dochodu rodziny. Do dochodu wlicza się również zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, dochody z pracy dorywczej, dodatek mieszkaniowy, alimenty. Odliczeniu podlega kwota wysokości alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z poz. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19­04­2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
Uchwała Nr XVIII/145/08 z dnia 27­/02­/2008r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od posiadanego dochodu rodziny.

Rejestr zmian strony Pomoc w formie usług opiekuńczych

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 15:45:04
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:28:50
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:28:47
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 09:28:47
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2346