BIP
Pobyt w mieszkaniu chronionym - Biuletyn Informacji Publicznej


Pobyt w mieszkaniu chronionym

Pobyt w mieszkaniu chronionym
Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek o przyznanie pomocy. Dowód osobisty. Orzeczenie komisji o stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba ubiegająca się taki dokument posiada. Zaświadczenie lekarskie osoby ubiegającej się o skierowanie do mieszkania chronionego. Oświadczenie majątkowe. Dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Gdzie odebrać formularze:

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krakowska 16 47­100 Strzelce Opolskie Dział Pomocy Środowiskowej pokój nr 10

Termin załatwienia odpowiedzi:

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji, dokonywanej nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w ciągu 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń, wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. Decyzje wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia pełnej dokumentacji.

Opłaty:

Brak

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Inne wskazówki, uwagi:

Do dochodu wlicza się również świadczenia rodzinne, dochody z pracy dorywczej, dodatek mieszkaniowy, alimenty. Odliczeniu podlega kwota wysokości alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób

Podstawa prawna:

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12­03­2004r. (Dz.U.z 2013, poz. 182 ze zmianami) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 roku ( Dz. U. z 2012, poz. 305)

Rejestr zmian strony Pobyt w mieszkaniu chronionym

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 15:46:32
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:28:16
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:28:15
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 09:28:15
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2220