BIP
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego - Biuletyn Informacji Publicznej


Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymagania i potrzebne dokumenty:

wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu uzyskanego przez każdego członka rodziny (podstawowym dokumentem jest zaświadczenie o dochodzie wydane przez Urząd Skarbowy); dochód rodziny jest ustalany na podstawie dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym przede wszystkim:  ­ dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,  ­ zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (czyli od komornika sądowego) stwierdzające bezskuteczność egzekucji,  ­ odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty.

Gdzie odebrać formularze:

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krakowska 16 47­100 Strzelce Opolskie Dział Świadczeń Społecznych Pokój Nr 20 i 21

Termin załatwienia odpowiedzi:

Decyzja o przyznaniu lub odmowie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie wydana po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, nie później niż w ciągu miesiąca . Świadczenia przyznaje się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu /okres świadczeniowy to okres od 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego/.

Opłaty:

Brak

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Inne wskazówki, uwagi:

Komu przysługuje: Osobie uprawnionej /czyli osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna/ do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności ­ bezterminowo. Świadczenie przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00 zł. Świadczenie przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.).

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 790
2017-06-22 08:33 konto intracom 46.64KB

Rejestr zmian strony Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 15:44:00
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:29:15
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:29:12
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 09:29:12
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2127