BIP
Specjalny zasiłek opiekuńczy - Biuletyn Informacji Publicznej


Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy
Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymagania i potrzebne dokumenty:

1. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się, 2. wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, 3. orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki, 4. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy (do 31­10­2013 jest to dochód z 2011 r.), rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki 5. inne dokumenty w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Gdzie odebrać formularze:

Ośrodek Pomocy Społecznej Strzelce Op.  ul. Krakowska 16  I piętro, pokoje 20 i 21  telefon: 77/463­08­78, 77/463­08­77

Termin załatwienia odpowiedzi:

Decyzja może być wydana po przedstawieniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Decyzje wydaje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku z dokumentami.

Opłaty:

Brak

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Inne wskazówki, uwagi:

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. ­ Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.  Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego nabywa się, gdy dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 623,00 zł na osobę. Zasiłek przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.  W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny lub innych zmian mających wpływ na prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego należy niezwłocznie powiadomić o tym organ wypłacający świadczenia rodzinne.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. poz. 3).

Rejestr zmian strony Specjalny zasiłek opiekuńczy

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 15:46:12
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:28:24
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:28:22
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 09:28:22
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2161