BIP
Świadczenie pielęgnacyjne - Biuletyn Informacji Publicznej


Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne
Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymagania i potrzebne dokumenty:

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka, kserokopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się. inne dokumenty, jeżeli okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wymagają potwierdzenia odpowiednim dokumentem

Gdzie odebrać formularze:

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krakowska 16 47­100 Strzelce Opolskie Dział Świadczeń Społecznych

Termin załatwienia odpowiedzi:

Decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia pielęgnacyjnego będzie wydana po przedstawieniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Decyzje wydaje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku z dokumentami.

Opłaty:

Brak

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Inne wskazówki, uwagi:

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1. matce albo ojcu
2. opiekunowi faktycznemu dziecka
3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności ­jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, to wówczas prawo ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. poz. 3), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959)

Rejestr zmian strony Świadczenie pielęgnacyjne

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 15:43:40
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:29:22
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:29:21
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 09:29:21
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1942