BIP
Dodatek mieszkaniowy - Biuletyn Informacji Publicznej


Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy
Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymagania i potrzebne dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego: dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ­ Wniosek Nr 1 dla lokali pozostałych ­ Wniosek Nr 2
2. Deklaracja o wysokości dochodów. Przy składaniu wniosku potwierdzonego przez zarządcę budynku należy przedstawić:
dowód osobisty dokument 
potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu książeczkę lub rachunek za ostatni okres rozliczeniowy energii elektrycznej zaświadczenia potwierdzające łączne dochody brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego, uzyskane w okresie pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

Gdzie odebrać formularze:

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krakowska 16 47­100 Strzelce Opolskie Dział "Dodatki mieszkaniowe" Pokój Nr 12

Termin załatwienia odpowiedzi:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Opłaty:

Brak

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne wskazówki, uwagi:

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. Do dochodu wlicza się składki zdrowotne odprowadzane przez PUP dla osób zarejestrowanych, lecz nie otrzymujących zasiłku dla bezrobotnych Po złożeniu wniosku ustawa upoważnia organ przyznający dodatki mieszkaniowe do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2013 poz. 966 z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gosp. domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz.U.2013 poz. 589)

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 786
2017-06-22 08:47 konto intracom 237.24KB
{format} Wniosek nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 715
2017-06-22 08:47 konto intracom 190.33KB
{format} Deklaracja o wysokości dochodów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 787
2017-06-22 08:46 konto intracom 182.54KB
{format} Zaświadczenie o zarobkach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 672
2017-06-22 08:46 konto intracom 87.03KB

Rejestr zmian strony Dodatek mieszkaniowy

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 15:45:51
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:28:32
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:28:30
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 09:28:30
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2254