BIP
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia z ksiąg aktów stanu cywilnego - Biuletyn Informacji Publicznej


Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia z ksiąg aktów stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
Biuro nr 3a
tel. 077 404 93 15
fax 077 461 44 22
e-mail:

Wniosek o wydanie odpisów odpisów aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu można składać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/odpisy-aktu-stanu-cywilnego/odpis-urodzenia-malzenstwa-oraz-zgonu/wnioskowanie-o-wydanie-odpisu-aktu-stanu-cywilnego-4

UWAGA!

Informujemy, że odpisu aktu stanu cywilnego otrzymany w formie elektronicznej może być wykorzystany wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których jest przekazywany. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.

Wymagania i potrzebne dokumenty:
 • dokument tożsamości wnioskodawcy
 • wniosek
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej - chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej
Termin załatwienia odpowiedzi:             
 • do 7 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli złożysz wniosek do urzędu stanu cywilnego, w którym jest twój akt stanu cywilnego w formie papierowej
 • do 10 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli złożysz wniosek do urzędu stanu cywilnego, w którym nie ma twojego aktu stanu cywilnego w formie papierowej
Opłaty:                                     
 • 22 zł- odpis skrócony
 • 22zł -wielojęzyczny odpis skrócony
 • 33 zł- odpis zupełny
 • 24 zł- zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
 • 24 zł- zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku
 • 17 zł pełnomocnictwo - (chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej)

  Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Strzelce Opolskie lub bezpośrednio w kasie urzędu.

  98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
  Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie

  Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
  IBAN: PL 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
  SWIFT CODE: POLU PL PR

  Opłatę skarbową dokonaną z zagranicy należy wpłacać w walucie polskiej. Przy wpłacie w obcej walucie pamiętaj, aby uwzględnić również jej kurs, bowiem polski bank skupuje dewizy po kursie tabelarycznym danego dnia.

  WAŻNE:

  Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje jednak szereg zwolnień i wyłączeń z tej opłaty ze względu na rodzaje spraw, w których dokumenty mają zostać wykorzystane. We wniosku należy wskazać cel wydania dokumentu, jeśli dokument ma być zwolniony z opłaty skarbowej.

Inne wskazówki, uwagi:  

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju, bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.

 

Wniosek można złożyć w następującej formie:

 • osobiście w USC,
 • listownie przez operatora pocztowego,
 • za pomocą platformy ePUAP.

Wniosek składany w formie papierowej należy opatrzyć czytelnym podpisem.

 

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

 • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
 • zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku,
 • zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

 

Odpis aktu stanu cywilnego może uzyskać:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
 • sąd,
 • prokurator,
 • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,
 • osoby, które wykażą interes prawny. Interes prawny w uzyskaniu odpisu ma natomiast miejsce wtedy, gdy stwierdzenie zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotyczących osoby, której dotyczy akt, ma istotne znaczenie dla rozstrzygania w postępowaniu sądowym lub administracyjnym o prawach i obowiązkach osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia. Wykazanie interesu prawnego w żądaniu uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego polega na wskazaniu okoliczności, które w świetle przepisów prawa materialnego ten interes kreują. Ma on być konkretny i aktualny. Konieczne jest zatem przedłożenie wyjaśnień pozwalających stwierdzić, na czym polega interes prawny w uzyskaniu wnioskowanego dokumentu. Jeżeli wnioskodawca wywodzi istnienie interesu prawnego ze zobowiązania sądu do złożenia dokumentu, którego dotyczy wniosek, w konkretnym postępowaniu, winien dołączyć to zobowiązanie. W sytuacji konieczności wykazania interesu prawnego do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego niezbędne jest załączenie oryginałów dokumentów potwierdzających jego istnienie lub urzędowo potwierdzonych kopii.
 • organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.

 

Osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U.2018 poz.2224)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019 poz.1000)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018 poz. 2096)

                                         

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1499
2020-02-27 11:11 Świenty Radosław 73.91KB
{format} Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 682
2020-02-27 11:11 Świenty Radosław 11.96KB
{format} Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 493
2020-02-27 11:12 Świenty Radosław 70.17KB

Rejestr zmian strony Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia z ksiąg aktów stanu cywilnego

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Świenty Radosław 2020-02-26 13:52:19
Aktualizacja publikacji
Świenty Radosław 2020-06-01 11:43:20
Wytworzenie publikacji
Świenty Radosław 2020-06-01 11:43:15
Zatwierdzenie
Świenty Radosław 2020-06-01 11:43:15
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3896
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego