BIP
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego - Biuletyn Informacji Publicznej


Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
Biuro nr 3
tel. 077 404 93 16, 077 404 93 12
fax 077 461 44 22
e-mail:

Wymagania i potrzebne dokumenty:
 • wniosek o wpisanie orzeczenia o rozwodzie jako wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa
 • prawomocny wyrok rozwodowy w oryginale (w przypadku niektórych wyroków zachodzi konieczność legalizacji dokumentu- Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego)
 • tłumaczenie wyroku na język polski
 • w przypadku wyroków orzeczonych przez sądy państw członkowskich UE, świadectwo określone w art. 39 rozporządzenia Rady 2201/2003 (wydawane przez właściwy sąd zagraniczny) tzw. Form of Certificate under Article 39 of Council Regulation (EC) No. 2201/2003 of November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters – znany jako „Form F42” lub „Formularz 42”
 • tłumaczenie „Formularza 42”
 • w przypadku jeśli wyrok rozwodowy został wydany w trybie zaocznym, należy zgodnie z art. 37 rozporządzenia Rady 2201/2003, dostarczyć również oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego, że pismo wszczynające postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która się nie stawiła
 • ważny polski paszport lub dowód osobisty (do wglądu)
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Opłaty:
 • 11 zł - za inne czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Strzelce Opolskie lub bezpośrednio w kasie urzędu.

98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
SWIFT CODE: POLU PL PR

 Inne wskazówki, uwagi:  

Tryb uznania wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny uzależniony jest od daty jego wydania oraz od tego czy został wydany przez sąd państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, czy też przez sąd państwa nienależącego do UE.

 1. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od 1 maja 2004 roku są bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji – którą można przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego.
 2. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 1 lipca 2009 roku są także bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji – którą można przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego.
 3. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE przed 1 maja 2004 roku lub przez sądy pozostałych państw przed 1 lipca 2009 roku mogą zostać uznane na terytorium RP tylko w wyniku przeprowadzenia postępowania w sądzie okręgowym, właściwym ze względu na obecne lub ostatnie miejsce zameldowania.

Uznanie wyroku sądu zagranicznego wydanego przed 1 maja 2004 roku (w przypadku wyroków sądów państw członkowskich UE) lub przed 1 lipca 2009 roku (w przypadku wyroków sądów państw spoza UE) dotyczącego obywatela polskiego, gdy jedna ze stron zamieszkuje w Polsce, podlega kompetencji sądu okręgowego właściwego dla jej miejsca zamieszkania w Polsce. Uznanie wyroku sądu zagranicznego dotyczącego obywatela polskiego w przypadku, gdy obie strony zamieszkują za granicą, podlega kompetencji Sądu Okręgowego w Warszawie, VI Wydział Rodzinny Odwoławczy, Aleja Solidarności 127, 00-951 Warszawa.

Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego wraz załącznikami można składać:
- osobiście w urzędzie stanu cywilnego, który sporządził akt małżeństwa
- za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku należy dodatkowo przedłożyć również pełnomocnictwo do złożenia wymaganych dokumentów)
- poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do USC
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2224)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360)

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dn. 27.11.2003r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz.U. UE.L. z 2003 r. Nr 338, poz.1)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019 poz.1000)

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek o wpisanie rozwodu orzeczonego po 1 maja 2004 w państwach należących do unii europejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 734
2020-02-27 11:16 Świenty Radosław 60.92KB
{format} Wniosek o wpisanie rozwodu po 1 lipca 2009 - spoza Unii Europejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 808
2020-09-28 07:48 Świenty Radosław 143.81KB
{format} Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 444
2020-02-28 07:51 Świenty Radosław 70.17KB

Rejestr zmian strony Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Świenty Radosław 2020-02-26 14:16:34
Aktualizacja publikacji
Świenty Radosław 2020-02-28 07:52:07
Wytworzenie publikacji
Świenty Radosław 2020-02-28 07:52:03
Zatwierdzenie
Świenty Radosław 2020-02-28 07:52:03
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2949
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego