BIP
Zmiana imienia i nazwiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Zmiana imienia i nazwiska

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Urząd Stanu Cywilnego  i Ewidencji Ludności
Biuro nr 3
tel. 077 404 93 16; 077 404 93 12
fax 077 461 44 22
e-mail:

Wymagania i potrzebne dokumenty:
 • dokument tożsamości
 • inne dokumenty niezbędne np. do ustalenia bezprawnej utraty nazwiska bądź imienia
 • wniosek
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Termin załatwienia odpowiedzi: W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzja o odmowie dokonania wyżej wymienionej zmiany. W sprawach skomplikowanych- 2 miesiące.
Opłaty:
 • 37 zł - decyzja o zmianie imienia lub nazwiska

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Strzelce Opolskie lub bezpośrednio w kasie urzędu.

98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy: 
IBAN: PL 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
SWIFT CODE: POLU PL PR

Inne wskazówki, uwagi: 

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:

 • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
 • na imię lub nazwisko używane,
 • na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.

Zmiana imienia oznacza:

 • zastąpienie wybranego imienia innym imieniem,
 • zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie,
 • dodanie drugiego imienia,
 • zmianę pisowni imienia lub imion,
 • zmianę kolejności imion.

 

Zmiana nazwiska oznacza:

 • zmianę na inne nazwisko,
 • zmianę pisowni nazwiska,
 • zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.

 

Zmiana imienia i nazwiska następuje na wniosek obywatela polskiego posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego. Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku.

Obywatele polscy stale zamieszkali za granicą mogą załatwić sprawę za pośrednictwem polskich przedstawicielstw dyplomatycznych.

Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Polsce status uchodźcy można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 października 2008r o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2016. , poz. 10)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2019r. poz. 2086)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U.2018 poz.2224)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019 poz.1000)

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek o zmianę nazwiska - imienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 614
2020-02-27 11:27 Świenty Radosław 60.12KB
{format} Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
2020-02-27 11:27 Świenty Radosław 70.17KB

Rejestr zmian strony Zmiana imienia i nazwiska

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Świenty Radosław 2020-02-26 14:24:31
Aktualizacja publikacji
Świenty Radosław 2020-02-27 12:22:30
Wytworzenie publikacji
Świenty Radosław 2020-02-27 12:22:26
Zatwierdzenie
Świenty Radosław 2020-02-27 12:22:26
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1448
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego