BIP
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru  stanu cywilnego - Biuletyn Informacji Publicznej


Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
Biuro nr 3
tel. 077 404 93 16, 077 404 93 12
fax 077 461 44 22
e-mail:

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • dokument tożsamości
  • wniosek o dokonanie transkrypcji
  • zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem ( nie wymaga tłumaczenia odpis wydany w wersji wielojęzycznej)
  • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
Opłaty:
  • 50 zł –za odpis zupełny aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji
  • 39 zł- za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Strzelce Opolskie lub bezpośrednio w kasie urzędu.

98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001
SWIFT CODE: POLU PL PR

Inne wskazówki, uwagi:   

Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji. Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego.

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany  za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

Wniosek o dokonanie transkrypcji można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego i może go złożyć osoba, której dotyczy dokument podlegający transkrypcji lub osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji albo interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

Do wniosku należy dołączyć zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

  1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
  2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG,
  3. konsula

Nie wymaga tłumaczenia odpis wydany zgodnie z Konwencją nr 16 sporządzoną w Wiedniu dnia 8 września 1976 r., dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).

Załączone do wniosku oryginały dokumentów nie podlegają zwrotowi.

Jeżeli w zagranicznym odpisie aktu stanu cywilnego brakuje niektórych danych wymaganych przez prawo polskie (np. nazwiska rodowe rodziców) lub jeśli zagraniczny dokument zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w innych aktach stanu cywilnego (np. aktach stanu cywilnego rodziców) czy oczywiste omyłki pisarskie, kierownik urzędu stanu cywilnego może dokonać ich sprostowania lub uzupełnienia, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.

Po przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje wnioskodawcy odpis zupełny.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2019r. poz. 2086)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U.2018 poz.2224)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019 poz.1000)

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskich ksiąg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 494
2020-02-27 11:21 Świenty Radosław 63.31KB
{format} Wniosek o sporządzenie polskiego aktu urodzenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 694
2021-04-20 12:37 Kozołup Marek 69.42KB
{format} Wniosek - sporządzenia polskiego aktu małżeństwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 405
2020-09-28 07:46 Świenty Radosław 127.75KB
{format} Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 415
2020-02-27 11:22 Świenty Radosław 70.17KB

Rejestr zmian strony Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Świenty Radosław 2020-02-26 14:18:05
Aktualizacja publikacji
Świenty Radosław 2020-02-27 12:23:58
Wytworzenie publikacji
Świenty Radosław 2020-02-27 12:23:55
Zatwierdzenie
Świenty Radosław 2020-02-27 12:23:55
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1541
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory samorządowe 2024 Wybory samorządowe 2024